Abstract

26 views

LUẬN VĂN THẠC SỸ: Nghiên cứu ứng dụng bài toán phân tích đa mục tiêu (MCA) cho việc so sánh và luận chứng phương án bảo trì mặt đường ô tô tại Việt Nam [Multicriteria Analysis Method for Making Dec

Trong những năm qua, được sự quan tâm của Đảng và nhà nước, nguồn vốn đầu tư cho XDCB nói chúng và hạ tầng GTĐB nói riêng đã được cải thiện đáng kể. Việc phát triển hệ thống GTĐB có vai trò quan trọng trong việc phát triển kinh tế - xã hội, góp phần
of 139
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Share
Tags
Transcript
  iB  GIÁO D  C VÀ Đ ÀO T  O TR    NG Đ I H  C XÂY D   NGV Ǜ HOÀNG NAM NGHIÊN C   U   NG D  NG BÀI TOÁN PHÂN TÍCH Đ AM  C TIÊU (MCA) CHO VI  C SO SÁNH VÀ LU  N CH   NGPH   NG ÁN B  O TRÌ M  T Đ  NG Ô TÔ T  I VI  T NAM  Chuyên ngành: Xây d   ng Đ  ng ô tô & Đ  ng thành ph ố   Mã s ố : 60.58.30 LU  N V Ĕ N TH  C S  K   THU  T CÁN B  H   NG D   N: TS. Đ INH V Ĕ N HI  PHà N  i - 2011  ii L   I C  M   N Sau m  t th   i gian nghiên c  u tìm hi ể u, tác gi    đ ã hoàn thành Lu  n v ă nTh  c s ỹ v   i đề tài: “  Nghiên c   u   ng d  ụ ng bài toán phân tích đ  a m ụ c tiêu(MCA) cho vi ệ c so sánh và lu ậ n ch   ng ph ơ  ng án b ả o trì m ặ t  đờ  ng ô tô t  ạ iVi ệ t Nam”.  L   i đầ u tiên tác gi  bày t ỏ lòng bi ế t   n sâu s  c t   i Th ầ y giáo TS. Đ inh V ă nHi   p đ ã t  n tình h   ng d  n trong su ố t quá trình nghiên c  u và th  c hi  n đề  tài. Tác gi  xin chân thành c  m   n Quý th ầ y cô Khoa đ ào t  o sau đ i h  c, B   môn Đ  ng ô tô và Đ  ng đ ô th  Tr    ng Đ i h  c Xây d  ng, các đ ng nghi   pvà các b  n h  c trong l    p h  c đ ã t  n tình h   ng d  n, truy ề n đ t ki ế n th  c, t  o đ i ề u ki  n giúp đỡ  cho tác gi  trong su ố t th   i gian theo h  c và th  c hi  n lu  nv ă n. Tác gi  xin đ  c g ử i l   i c  m   n chân thành đế n Th ầ y giáo TS. V ũ Hoài Nam và TS. Hoàng Tùng đ ã có nh  ng đ ng viên và đ óng góp ý quý báu cholu  n v ă n này.Qua vi  c nghiên c  u và hoàn thành lu  n v ă n, tác gi    đ ã có thêm nhi ề u ki ế nth  c b  ích trong chuyên môn c ũ ng nh  ph   ng pháp lu  n nghiên c  u khoah  c. Trong khuôn kh  n  i dung m  t lu  n v ă n, ch  c ch  n ch  a đ áp  ng đ  c đầ y đ nh  ng v  n đề   đặ t ra. Tuy nhiên do đ i ề u ki  n nghiên c  u b  h  n ch ế ,nên m ặ c dù đ ã c ố g  ng r   t nhi ề u nh  ng không tránh kh ỏ i nh  ng sai sót, r   tmong s    đ óng góp ý ki ế n, phê bình quý báu c  a các nhà khoa h  c và các b  n đ ng nghi   p.M  t l ầ n n  a tác gi  xin chân thành c  m   n!  Đ à N  ẵ  ng, tháng 06/2011 H  c viên V ǜ Hoàng Nam  iii TÓM T  T Trong nh  ng n ă m qua, đ  c s  quan tâm c  a Đ ng và nhà n   c, ngu  n v ố n đầ u t  cho XDCB nói chúng và h  t ầ ng giao thông đ  ng b  nói riêng đ ã đ  c c  i thi  n đ áng k  ể . Vi  c phát tri ể n h  th ố ng giao thông đ  ng b  có vaitrò quan tr   ng trong vi  c phát tri ể n kinh t ế - xã h  i, góp ph ầ n gi  i quy ế t nhuc ầ u đ i l  i, nâng cao giao l  u gi  a các đ a ph   ng c ũ ng nh  c  i thi  n đ  i s ố ngc  a nhân dân. Tuy nhiên, vi  c xem xét so sánh và lu  n ch  ng ph   ng án đầ ut  d  án đ  ng ô tô hi  n nay th   ng ch  chú tr   ng đế n các ch  tiêu kinh t ế -k  ỹ thu  t và thông th   ng l  a ch  n ph   ng án có t  ng m  c đầ u t  th   p để  làm ph   ng án đầ u t  . Đố i v   i vi  c l  a ch  n m  t ph   ng án t ố i  u cho m  td  án đầ u t  xây d  ng, ngoài vi  c đ ánh giá các ch  tiêu v ề kinh t ế - k  ỹ thu  tcòn ph  i xem xét đế n nhi ề u ch  tiêu khác, nh  là m  c đ tác đ ng môi tr    ng,m  c đ ti  n nghi, m  c đ an toàn tai n  n, l   i ích đ em l  i cho xã h  i… Tronglu  n v ă n, tác gi  s ẽ phân tích m  t v  n đề t  n t  i này t  i Vi  t Nam và nghiênc  u đề xu  t mô hình th  c hi  n l  a ch  n ph   ng án đầ u t  d  a trên bài toán phân tích đ a m  c tiêu. Ngoài ra, tác gi  d  a trên mô hình đề xu  t để    ng d  ngl  a ch  n ph   ng án b  o trì m ặ t đ  ng có s ử d  ng công c  HDM-4 cho 01 đ o  n đ  ng qua đ a ph  n Đ à N ẵ ng – Qu  ng Nam d  a trên đ ánh 5 ch  tiêu đ ólà: Chi phí nhà qu  n lý, chi phí ng   i s ử d  ng, môi tr    ng, an toàn và đ ti  nnghi nh ằ m ki ể m ch  ng tính kh  thi c  a mô hình đề xu  t. V   i mong mu ố n môhình đề xu  t s ẽ giúp ích cho các nhà qu  n lý có th ể l  a ch  n ph   ng án đầ u t   hi  u qu  h   n ho ặ c đ a ra m  t s ố bài h  c và ki ế n ngh  phù h    p trong qu  n lýv ề   đầ u t  XDCB.  iv M  C L  C L   I C  M   N ...................................................................................................i   M  C L  C .......................................................................................................iv   DANH M  C CÁC T   VI  T T  T .............................................................viii   DANH M  C CÁC B  NG BI  U ..................................................................ix   DANH M  C CÁC HÌNH V Ẽ .......................................................................xi   M     Đ U ..........................................................................................................1   1.   Đặ t v  n đề ...............................................................................................1   2.   M  c đ ích nghiên c  u..............................................................................2   3.   Ph   ng pháp nghiên c  u........................................................................2   4. Ý ngh  ĩ  a khoa h  c và th  c ti ễ n................................................................3   5. B ố c  c lu  n v ă n.......................................................................................3   CH   NG 1: GI   I THI  U CHUNG ............................................................4   1.1   Th   c tr  ng v  v  n đ SS&LC gi  i pháp đ u t   ................................4   1.1.1   T  ổ  ng quan m ạ ng l  ớ  i giao thông Vi ệ t Nam ...........................................4   1.1.2    M  ạ ng l  ớ  i đờ  ng b ộ ...............................................................................5   1.1.3   Th ự  c tr  ạ ng h ệ th ố  ng giao thông  đờ  ng b ộ .............................................6   1.1.4   Chi ế  n l  ợ  c đầ u t    phát tri ể  n GT   Đ  B Vi ệ t Nam đế  n 2020 .....................10   1.2   Th   c tr  ng v  v  n đ SS&LC ph   ng án đ u t   d   án đ  ng ô tôt  i Vi  t Nam .........................................................................................13   1.3   T ổ ng quan v  bài toán (MCA) và các   ng d  ng ..............................14   1.3.1   T  ổ  ng quan v ề  phân tích đ  a m ụ c tiêu .....................................................14   1.3.2   Các khái ni ệ m c  a phân tích đ  a m ụ c tiêu .............................................15   1.3.3   Các đặ c đ  i ể  m và các   ng d  ụ ng hi ệ n nay c  a phân tích đ  a m ụ c tiêu ...18   1.3.4    M  ộ t s ố  phân lo ạ i ph ơ  ng pháp phân tích đ  a m ụ c tiêu .........................19    v 1.4   S   c  n thi  t c  a vi  c nghiên c   u bài toán MCA cho vi  c so sánh vàlu  n ch   ng ph   ng án b  o trì m  t đ  ng ô tô t  i Vi  t Nam .........20   CH   NG 2: XÂY D   NG TRÌNH T       NG D  NG BÀI TOÁN PHÂNTÍCH Đ A M  C TIÊU CHO VI  C SO SÁNH VÀ LU  N CH   NGPH   NG ÁN Đ U T   ................................................................................25   2.1   Mô hình toán h  c MCA cho vi  c đ ánh giá l   a ch  n ph   ng án ....25   2.2   Các b   c th   c hi  n MCA cho đ ánh giá l   a ch  n ph   ng án ........27   2.3   Đ i  u tra thu th  p ý ki  n chuyên gia ..................................................33   2.3.1   T  ổ  ng quan v ề  ph ơ  ng pháp đ  i ề  u tra thu th ậ  p s ố  li ệ u ...........................33   2.3.2    Xây d  ự  ng m ẫ  u đ  i ề  u tra m   c độ     u tiên c  a các ch ỉ  tiêu so sánh .........36   2.3.3    L ự  a ch ọ n chuyên gia và x ử  lý s ố  li ệ u đ  i ề  u tra đ  ánh giá .......................38   2.4   T ổ ng h   p ý ki  n chuyên gia ...............................................................41   CH   NG 3: ÁP D  NG BÀI TOÁN PHÂN TÍCH Đ A M  C TIÊU CHOVI  C SO SÁNH VÀ LU  N CH   NG PH   NG ÁN B  O TRÌ M  T Đ  NG Ô TÔ CÓ S   D  NG MÔ HÌNH HDM-4 ...................................42   3.1   Các b   c th   c hi  n .............................................................................42   3.2   Xác đ nh giá tr  các ch ỉ tiêu đ ánh giá ................................................46   3.3   Đ i  u tra ý ki  n chuyên gia v  m   c đ     u tiên c  a các ch ỉ tiêu sosánh .......................................................................................................63   3.3.1    Xây d  ự  ng b ả ng bi ể  u đ  i ề  u tra .................................................................63   3.3.2   Ti ế  n hành đ  i ề  u tra ý ki ế  n ......................................................................65   3.3.3   T  ổ  ng h ợ   p x ử  lý s ố  li ệ u đ  i ề  u tra ý ki ế  n ...................................................65   CH   NG 4:   NG D  NG K   T QU  NGHIÊN C   U CHO VI  C SOSÁNH VÀ LU  N CH   NG PH   NG ÁN B  O TRÌ M  T Đ  NG ÔTÔ T  I VI  T NAM ......................................................................................68   4.1   T ổ ng quan v    đ o  n tuy  n nghiên c   u ...............................................68  
Advertisement
Related Documents
View more
Related Search
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks