Career

48 views

Günlük Gazetelerde Hemşirelik Haberlerin İncelenmesi

Günlük Gazetelerde Hemşirelik Haberlerin İncelenmesi
of 6
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Share
Transcript
  * **   Gül ERTEM,** Yelda CANDAN DÖNMEZ, **Esra OKSEL ÖZET Amaç: İnsanlar güncel olayları kitle iletişim araçları sayesinde öğrenir ve takip ederler. Yazılı kitleiletişim araçlarından olan günlük gaze teler toplumun bilgilendirilmelerinde en önemli kaynaklardan biridir. Bu araştırma, hemşirelik ile ilgili yazılı basında yer alan haberlerin incelenmesi amacı ileretrospektif olarak planlanmıştır.  Yöntem: Retrospektif, tanımlayıcı tipte olan bu araştırma da, 01 Ocak- 31 Aralık 2006 tarihleriarasında arşivine internet aracılığı ile 7 gazetede “hemşirelik” anahtar kelimesi ile girilen haberler değerlendirilmiştir. Bulgular: Araştırma sonucunda 7 gazetede hemşirelik ile ilgili toplam 103 habere ulaşılmış ve   incelenmiştir. İncelenen haberlerin %33,01’inin köşe yazısı/makale şeklinde yer aldığı, %35,92’sininduygu tonunun olumsuz olduğu, %33,99’unun haber ajansı/muhabir kaynaklı olduğu, %49,54’ününbilimsel olmadığı, %60,19’unun resimli olmadığı ve resimli olanların %65,85’inin resminin konu ileilgili olduğu saptanmıştır. Hemşirelik ile ilgili haberlerin konu dağılımlarına bakıldığında ise;%13,60’ının hemşirelik yasası, %9,70’inin hemşirelik bakımı, %5,83’ünün hemşirelik araştırmaları,%17,48’inin hemşirelerin çalışma koşulları, %3,88’inin hemşirelerin tükenmişlik, stres, ve şiddet gibi problemleri, %47,57’sinin ise hemşirelerin sosyal  -  sanatsal faaliyetleri, aile yaşantıları, hemşirelik eğitimi ve   hemşirelik okulları gibi diğer konuları içerdiği saptanmıştır. Sonuç: Yazılı kitle iletişim araçlarından olan gazetelerde hemşirelik ile ilgili haberlere yeterince yer verilmediği, yayınlanan haberlerin ise çoğunluğunun olumsuz duygu tonunda yer aldığı ve haberlerinhemşireliğin bilimsel yönünü yansıtmadığı belirlenmiştir. Bu sonuçlar bağlamında; toplumun genişbir kesimine hızlı ulaşabilen gazetelerde mesleki, bilimsel, sanatsal anlamda hemşireliği daha iyitanıtabilecek planlama ve uygulamaların yapılması gerekmektedir. Anahtar Kelimeler : Hemşirelik, Hemşirelik İmajı, Haberler, Gazeteler  ABSTRACTINVESTIGATION OF NURSING NEWS IN DAILY TURKISHNEWSPAPERS Aim: This research was planned retrospectively in order to analyze news about nursingcommunicated on publications and to investigate how nursing take place in published news in Turkey. Background: In Turkey, although the profession of nursing played significant role withinhealth team, it does get what it deserves. News related to nursing addressed to the public bymedia is of vital importance in influencing public about understanding and perceivingnursing service. *   Bu Makale 2007 tarihinde B   **Yard. Doç. Dr.,    Günlük Gazetelerde Hemşirelik Haberlerin İncelenmesi 71 Method: In this retrospective, descriptive study, searching with a key word “nursing” from historicalarchives online, news related to nursing were accessed on 7 daily newspapers dated January 1–31stDecember 2006. Findings: At the end of the study, totally 103 news regarding nursing were collected from 7newspapers and evaluated. It was determined that 33,01% of news were published like featurearticles, 35,92% were invoked negative impression, 49,54% were not scientific, 60,19% did not haveany picture and 65,85 % of those with pictures were related to the subject. Subjects of the news relatedto nursing are ranged from nursing law (13,60%), nursing care (9,70%), nursing studies (5,83%),work conditions of nurses (17,48%), problems of nurses such as stress, fatigue and violence (3,88%)to other issues such as nurses’ social-artistic activities, family living, nursing training, nursing schools(47,57%). Conclusions: It was concluded that newspapers did not give enough place to news regarding nursing,that published news were negative impression, and that news did not reflect scientific side of thenursing. Key Words: Nursing, Image of Nursing, News, Newspapers. günden bugüne dek iletErefe ve Bolat 1985, Kavlak ,Saydam ve Demir 2000). Teknolojikde posta, telgraf,-().göstermektedir. (Kavlak ve ark. 2000,). ümlerle her türlü okura hitap edebilecekleri için tercih nedeniark. 2007).yhttp://www.hemsireler.org/analink/turkiyedehemsirelik).    72  Maltepe Üniversitesi Hemşirelik Bilim ve Sanatı Dergisi, Cilt:2,Sayı:2.2009   ---sta- nitelik ve nicelik yönünde GEREÇ VE YÖNTEM   -onlineincele (haberin haberin BUL   ktedir. Tablo 1’de incelenen haberlerin özelliklerisunul   Tablo 1.    YüzdeHaberin Tipi MagazinKültür SanatRöportaj20593234319.424.858.7431.0733.012.91    Günlük Gazetelerde Hemşirelik Haberlerin İncelenmesi 73 Haberin Duygu Tonu OlumluOlumsuz53537264.8533.9935.9225.24Ajanslar / MuhabirlerBelirsHasta213553201020.3933.994.8531.070.009.70Bilime Uygun 14195155013.6018.454.8514.5648.54 Toplumu BilgilendiriciBelirsiz4175539.816.8053.39Var Yok416239.8160.19Var Yok271465.8534.15 Haberin Konusu Sosyal Faaliyetler1410618244913.609.705.8317.481.943.8847.57Özsoy 2005).dernekl     74  Maltepe Üniversitesi Hemşirelik Bilim ve Sanatı Dergisi, Cilt:2,Sayı:2.2009   Gazetelerde -üzere SONUÇ    Toplumun bilinçlenmesinde önemli rolleri olan gazetelerin e -   -   Gazetelerde yer alan haberlerin-   -   -   azetelerde mesleki, bilimsel, sanatsal anlamdabir KAYNAKLAR  -10 Eylül, 241-256.-14 Eylül, 54-61.- Haziran.
Advertisement
Related Documents
View more
Related Search
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks