Design

35 views

ADDIE tasarım modeline göre web tabanlı bir öğrenme ortamı geliştirilmesi

Bu çalışma, ilköğretim 4. sınıf Matematik dersi, Olasılık ünitesinde yer alan “Olasılık belirten kelimeleri uygun cüm¬lelerde kullanma” kazanımına yönelik bir web tabanlı öğrenme ortamı geliştirilmesi ve bu ortamın değerlendirilmesini kapsamaktadır.
of 7
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Share
Transcript
  Arkün, S., Ba ş , T., Avc ı , Ü., Çevik, V. ve Gürcan, T. (2009). ADDIE tasar  ı m modeline göre web tabanl ı bir ö ğ renme ortam ı geli ş tirilmesi. E ğ itimin De ğ i ş en Yüzü: Yeni Paradigmalar 25.Y ı l Konferans ı , 14 Mart, Ankara ADDIE TASARIM MODEL İ NE GÖRE WEB TABANLI B İ R Ö Ğ RENME ORTAMIGEL İŞ T İ R  İ LMES İ   Selay ARKÜN ∗ , Turgay BA Ş ∗∗ , Ümmühan AVCI *** , Vildan ÇEV İ K  **** , Tu ğ  ba GÜRCAN *****   ÖZET Bu çal ı ş ma, ilkö ğ retim 4. s ı n ı f Matematik dersi, Olas ı l ı k ünitesinde yer alan “Olas ı l ı k belirtenkelimeleri uygun cümlelerde kullanma”   kazan ı m ı na yönelik bir web tabanl ı ö ğ renme ortam ı  geli ş tirilmesi ve bu ortam ı n de ğ erlendirilmesini kapsamaktad ı r. ADDIE tasar  ı m modeli göz önünde bulundurularak geli ş tirilen ortam ön uygulama yap ı larak test edilmi ş , sonuçlara uygun yap ı landüzeltmelerin ard ı ndan yeniden uygulanm ı ş t ı r. Bu ara ş t ı rmada ö ğ renenler, ö ğ retmenlerininkontrolünde, s ı n ı fça bilgisayar laboratuvar  ı içerisinde, web tabanl ı ö ğ renme ortam ı nda ders içeri ğ iniizlemi ş , daha sonra kendi h ı zlar  ı na uygun olarak etkinlikleri tamamlam ı ş lard ı r. Süreç sonunda bireylerin ortama yönelik memnuniyetleri, ele ş tiri ve önerileri al ı nm ı ş t ı r. De ğ erlendirme ise,ö ğ renenlerin web ortam ı ndaki bloga yazd ı klar  ı hikâyelerde ve çizdikleri resimlerde kavramlar  ı nekadar yerinde ve do ğ ru kulland ı klar  ı n ı ön plana ç ı karacak  ş ekilde planlanm ı ş t ı r. Ara ş t ı rma grubu, 20k  ı z ve 25 erkek olmak üzere toplam 45 ö ğ renciden olu ş maktad ı r. Ö ğ rencilerin büyük ço ğ unlu ğ u,ortam ı n oyun gibi e ğ lenceli oldu ğ unu ve etkinlikleri be ğ endiklerini dile getirmi ş lerdir, ayn ı zamandayap ı lan de ğ erlendirmeler do ğ rultusunda kazan ı m aç ı s ı ndan ba ş ar  ı sa ğ lad ı klar  ı n ı söylemek mümkündür. Anahtar Kelimeler: ADDIE tasar  ı m modeli, yap ı land ı rmac ı ö ğ renme, web tabanl ı ö ğ renme 1.   G İ R  İŞ   Günümüzde de ğ i ş en e ğ itim anlay ı ş ı , birçok ülkede oldu ğ u gibi Türkiye’de de yans ı malar  ı n ı  göstermi ş , 2004 y ı l ı nda, ö ğ retim programlar  ı nda düzenlemeye gidilerek yap ı land ı rmac ı bir yakla ş ı m benimsenmi ş tir. Ayr  ı ca bu düzenleme sürecinde, dersler baz ı nda kazand ı r  ı lmas ı planlanan 8 temel beceriden birisi “bilgi teknolojilerini kullanabilme” olarak belirlenmi ş tir (MEB, 2006). Bu ba ğ lamdayeni e ğ itim sistemi ve ö ğ retim programlar  ı , yap ı land ı rmac ı bir anlay ı ş çerçevesinde, e ğ itimteknolojilerinin i ş lenilen konulara entegre edilmesini öngörmektedir denebilir.Web tabanl ı e ğ itimin; ileti ş im ve etkile ş imi sa ğ lamas ı , görsel nitelik ta ş ı mas ı , tekrar olana ğ ı ilekal ı c ı ö ğ renmeyi sa ğ lamas ı ve birey merkezli e ğ itimi ön plana ç ı karmas ı gibi özelliklerinden dolay ı  (Alessi, & Trollip, 2001) soyut nitelik ta ş ı yan Matematik dersinin kolay anla ş ı lmas ı na önemli katk  ı da bulunaca ğ ı , ayn ı zamanda yap ı land ı rmac ı yakla ş ı m için do ğ ru bir tercih olaca ğ ı dü ş ünülmü ş tür. Di ğ er taraftan s ı n ı f ortam ı nda yüz yüze ö ğ renme özellikle küçük ya ş gruplar  ı için önemlidir. Bu ba ğ lamdageli ş tirilen web tabanl ı ö ğ renme ortam ı n ı n, uzaktan uygulanmas ı yerine, ders saatleri kapsam ı nda,ders ö ğ retmeninin kontrolünde uygulanmas ı daha uygun bulunmu ş tur. İ lgili ö ğ renme ortam ı , ADDIE ö ğ retim tasar  ı m ı modeli (McGriff, 2000; Kaminski, 2007;Driscoll, 2002) esas al ı narak geli ş tirilmi ş tir. Modelin basamaklar  ı k  ı saca ş u ş ekilde özetlenebilir (McGriff, 2000; Kaminski, 2007; Reiser, & Dempsey, 2002; Arkün, 2007): a)   Analiz: Analiz basama ğ ı nda hedef kitle, tasar  ı mc ı ihtiyac ı , ö ğ renme gereksinimleri, s ı n ı rl ı l ı klar ve ö ğ renenlerin hali haz ı rdaki bilgi, becerileri belirlenir. Sistem analiz edilerek problem ve probleminkayna ğ ı tan ı mlan ı r. b)   Tasar ı m: Tasar  ı m basama ğ ı nda analiz a ş amas ı ndan gelen veriler do ğ rultusunda, geli ş tirmestratejisi saptan ı r ve hedeflere nas ı l ula ş ı laca ğ ı belirlenir. Bir ba ş ka deyi ş le bilgi ve becerilerinkazand ı r  ı lmas ı na en uygun ortam seçilir, ö ğ retim yöntemi, ö ğ renme etkinlikleri ve de ğ erlendirmesüreci tasarlan ı r.   ∗ Ar  ş . Gör., Hacettepe Üniversitesi, Bilgisayar ve Ö ğ retim Teknolojileri E ğ itimi Bölümü, selaya@hacettepe.edu.tr    ∗∗ Ar  ş . Gör., Hacettepe Üniversitesi, Bilgisayar ve Ö ğ retim Teknolojileri E ğ itimi Bölümü, turgaybas@hacetepe.edu.tr    *** Ar  ş . Gör., Ba ş kent Üniversitesi, Bilgisayar ve Ö ğ retim Teknolojileri E ğ itimi Bölümü, uavci@baskent.edu.tr  **** Ar  ş . Gör., Hacettepe Üniversitesi, Bilgisayar ve Ö ğ retim Teknolojileri E ğ itimi Bölümü, vildanc@hacettepe.edu.tr  ***** Matematik Ö ğ retmeni, Özel Ar  ı Okullar  ı , tugbagurcan@gmail.com  Arkün, S., Ba ş , T., Avc ı , Ü., Çevik, V. ve Gürcan, T. (2009). ADDIE tasar  ı m modeline göre web tabanl ı bir ö ğ renme ortam ı geli ş tirilmesi. E ğ itimin De ğ i ş en Yüzü: Yeni Paradigmalar 25.Y ı l Konferans ı , 14 Mart, Ankara c)   Geli ş tirme: Bütün ö ğ retim materyalleri, ö ğ retimde kullan ı lacak tüm araçlar, her tür destek materyalleri geli ş tirme a ş amas ı nda haz ı rlan ı r, uygun ö ğ renme ortam ı yarat ı l ı r. Ürün bu a ş amadageli ş tirilir ve ço ğ unlukla düzeltmeye dönük bir de ğ erlendirme yap ı larak, yeniden düzenlemeye gidilir.  d)   Uygulama: Bu basamakta tasar  ı m gerçek ö ğ renenlerle, tam olarak uygulamaya konur,materyaller payla ş ı l ı r ve görü ş al ı n ı r.  e)   De ğ erlendirme: De ğ erlendirme basama ğ ı nda tasar  ı m ı n ö ğ renme hedeflerini, ö ğ renenihtiyaçlar  ı n ı ne kadar kar  ş ı lad ı ğ ı kontrol edilir. De ğ erlendirme basama ğ ı di ğ er dört basama ğ ı nhepsiyle do ğ rudan ili ş kilidir, sonunda herhangi bir basama ğ a geri dönülmesi gerekebilir. Bunun yan ı  s ı ra, önceki basamaklar  ı n her birinin sonunda da de ğ erlendirme yap ı labilir. Bu ara de ğ erlendirmeler sürecin daha sa ğ l ı kl ı i ş lemesini sa ğ lar. De ğ erlendirme süreci sonunda bir sonraki uygulama içindüzeltme yap ı l ı r.   Bu ara ş t ı rmada ö ğ renciler bilgisayar laboratuvar  ı nda, ö ğ retmenlerinin kontrolünde, web tabanl ı  ö ğ renme ortam ı nda ders içeri ğ ini izlemi ş , daha sonra ayn ı ortamdaki etkinlikleri kendi h ı zlar  ı na uygunolarak yapm ı ş lard ı r. Süreç sonunda bireylerin ortama yönelik memnuniyetleri, ele ş tiri ve önerilerial ı nm ı ş t ı r. Bu bireylerin de ğ erlendirmeleri ise, web ortam ı ndaki bloga yazd ı klar  ı hikâyelerde veçizdikleri resimlerde kavramlar  ı ne kadar yerinde ve do ğ ru kulland ı klar  ı n ı ön plana ç ı karacak  ş ekilde planlanm ı ş t ı r. Bu süreç do ğ rultusunda ara ş t ı rman ı n amac ı , ortam geli ş tirmek isteyen ara ş t ı rmac ı larlasüreci payla ş mak ve ö ğ rencilerin bu ş ekilde tasarlanm ı ş bir ö ğ renme ortam ı na yönelik memnuniyetleriile kazan ı m yönünden ba ş ar  ı lar  ı düzeylerini irdelemektir. 2.   YÖNTEM İ lgili ara ş t ı rman ı n yap ı geçerli ğ i; birden fazla veri türünün veri toplama sürecindekullan ı lmas ı yla, iç geçerlik; bulgulara dair örnek cümleler verilerek, güvenirlik ise; izlenen süreçlerinaç ı k biçimde tan ı mlanmas ı ve dokümanlar  ı n elektronik ortamda saklanmas ı ile sa ğ lanmayaçal ı ş ı lm ı ş t ı r.Çal ı ş ma grubu, 20 k  ı z ve 25 erkek olmak üzere toplam 45 ilkö ğ retim 4. s ı n ı f ö ğ rencisindenolu ş maktad ı r. Ö ğ rencilerin %93’ünün evinde bilgisayar bulunuyor olup, bilgisayar ve internetkullanabilmektedirler.Veri toplama araçlar  ı olarak ise, geli ş tirilen web tabanl ı ö ğ renme ortam ı , bu ortam ı veuygulamay ı de ğ erlendirmek amac ı yla uygulama sonras ı nda ö ğ rencilere sunulan memnuniyet anketi ileö ğ rencilerin yazd ı klar  ı hikayeleri ve çizdikleri resimleri bar  ı nd ı rmas ı için web tabanl ı ö ğ renme ortam ı  içine entegre edilmi ş olan bir blog kullan ı lm ı ş t ı r.Toplam 11 aç ı k uçlu maddeden olu ş an memnuniyet anketi web tabanl ı ö ğ renme ortam ı na ve buortam ı n uygulamas ı na yönelik olarak ö ğ rencinin ho ş una giden ve gitmeyen özelliklerin belirlenmesiniamaçlamaktad ı r. Ayr  ı ca ankette yer verilen baz ı sorularla ö ğ renciler hakk  ı nda ya ş , cinsiyet, bilgisayar kullan ı m durumlar  ı gibi bilgiler de toplanmaktad ı r.Hikâye yazma etkinli ğ i, ö ğ rencilerin olas ı l ı k bildiren kelimeleri kullanarak kendi hikâyeleriniyazmalar  ı n ı ve bu sayede “olas ı l ı k belirten kelimeleri uygun cümlelerde kullanma” kazan ı m ı n ı n neölçüde kazand ı r  ı ld ı ğ ı n ı ölçmeyi amaçlayan bir de ğ erlendirme yöntemidir. Blog, ö ğ rencilerin kendihikâyelerini yaz ı  p payla ş abilece ğ i ve arkada ş lar  ı n ı n yazd ı ğ ı hikâyeleri okuyabilece ğ i ş ekildetasarlanm ı ş t ı r.Resim çizme etkinli ğ i, ö ğ rencilerin olas ı l ı k kelimelerinden “imkâns ı z” ı kavray ı  pkavrayamad ı klar  ı n ı ölçmeyi amaçlayan bir de ğ erlendirme yöntemidir. Ö ğ rencilerin uygulamasonras ı nda “Sence imkâns ı z olan nedir?” sorusunun cevab ı olarak bir resim çizmesi ve bu resimlerinelektronik ortama aktar  ı larak yine blog arac ı içinde yay ı nlanmas ı   ş eklinde tasarlanm ı ş t ı r. 3.   BULGULAR  Ara ş t ı rman ı n bulgular  ı ADDIE modeli kapsam ı nda de ğ erlendirilecektir. Bu modelin basamaklar  ı ve her bir basamakta yap ı lanlar a ş a ğ ı da aç ı klanm ı ş t ı r: a)   Analiz: Analiz a ş amas ı nda konu alan ı ; Matematik (Olas ı l ı k), kazan ı m; “olas ı l ı k belirtenkelimeleri uygun cümlelerde kullanma” ve hedef kitle; Ankara ilindeki özel bir ilkö ğ retim okulu 4.s ı n ı f ö ğ rencileri olarak belirlenmi ş tir. Hedef kitle geli ş im ve ö ğ renme özellikleri aç ı s ı ndan incelenmi ş ,4. s ı n ı f ö ğ rencilerini kapsayan 10 ya ş grubu çocuklar  ı n ı n özellikleri ara ş t ı r  ı larak hedef kitle tan ı nmayaçal ı ş ı lm ı ş ve ortam geli ş tirilirken yine bu özellikler dikkate al ı nm ı ş t ı r.    Arkün, S., Ba ş , T., Avc ı , Ü., Çevik, V. ve Gürcan, T. (2009). ADDIE tasar  ı m modeline göre web tabanl ı bir ö ğ renme ortam ı geli ş tirilmesi. E ğ itimin De ğ i ş en Yüzü: Yeni Paradigmalar 25.Y ı l Konferans ı , 14 Mart, Ankara Bu ba ğ lamda web tabanl ı bir ortam geli ş tirilmesi ve bu ortam ı n bilgisayar laboratuar  ı nda,ö ğ retmen kontrolünde, s ı n ı fça uygulanmas ı planlanm ı ş t ı r. Laboratuardaki bilgisayarlar  ı n donan ı mözelliklerinin yeterli olmas ı , s ı n ı f mevcudunun uygun olmas ı ve internet ba ğ lant ı s ı n ı n sa ğ lanmas ı gibiönemli noktalar da incelendikten sonra tasar  ı m a ş amas ı na geçilmi ş tir. b)   Tasar ı m: Tasar  ı m a ş amas ı nda, belirlenen konu alan ı n ı n hedef kitlenin özelliklerine göre nas ı lsunulaca ğ ı tart ı ş ı lm ı ş t ı r. Bu a ş ama, ö ğ retim yöntemi, ö ğ renme etkinlikleri ve de ğ erlendirme sürecininnetle ş ti ğ i bölüm olmu ş tur. Ö ğ retim stratejisi belirlenerek, bireylerin farkl ı l ı ğ ı göz önüne al ı nacak  ş ekilde, ö ğ renenin aktif oldu ğ u, etkile ş im unsuruna s ı kça yer verilen, günlük ya ş amla ba ğ lant ı n ı nkurulabilece ğ i bir ortam tasarlanm ı ş t ı r.   Ö ğ renme ortam ı n ı n üç bölümden olu ş mas ı na karar verilmi ş tir: hikâye destekli konu anlat ı m ı   bölümü (gerçek ya ş ant ı ya dayal ı örnek olay sunumu), animasyon ve etkile ş imin ön planda oldu ğ uetkinlikler bölümü ve bireylerin ilgili kavramlar  ı do ğ ru ve yerinde kullanmalar  ı n ı nde ğ erlendirilmesine yönelik hikâye yazd ı rma ve resim çizdirme bölümü.Yaz ı lan hikâye ve çizilen resimleri bar  ı nd ı racak bir blog olu ş turulmas ı ve ö ğ renci payla ş ı mlar  ı n ı n bu yolla sa ğ lanmas ı uygun görülmü ş tür, bu verilerin ayn ı zamanda de ğ erlendirme içinkullan ı lmas ı na karar verilmi ş tir. Böylelikle yaln ı z ö ğ rencilerin bilgiyi yap ı land ı rabilecekleri bir etkinlik de ğ il, arkada ş lar  ı n ı n yans ı malar  ı n ı da okuyabilecekleri, etkile ş im sa ğ layan sosyal bir platformgündeme gelmektedir. Web tabanl ı ortamda gerçekle ş tirilen ö ğ renme sonunda ise ö ğ rencilerin ortamayönelik memnuniyetlerinin belirlenmesine karar verilmi ş tir.Ayr  ı ca geli ş tirilen ortamla ilgili ilk verileri elde etmek ve gerekli düzeltmeleri yapabilmek amac ı yla ön uygulama yap ı lmas ı gerekli görülmü ş tür. Uygulama süresi 1 saat olarak dü ş ünülmü ş ve bu uygulamadan elde edilen dönütler sonucunda esas uygulamaya geçilmesi planlanm ı ş t ı r. c)   Geli ş tirme: Kararla ş t ı r  ı lan tasar  ı m ı n gerçekle ş tirilmesi a ş amas ı nda parçalar ayr  ı ayr  ı  haz ı rlanarak daha sonra birle ş tirilmi ş tir. Hedef kitlenin ya ş seviyesinin dü ş ük olmas ı nedeniyle çizima ğ ı rl ı kl ı grafiklerin kullan ı lmas ı ve haz ı rlanan içerikten yola ç ı k  ı larak grafiklerin tasar  ı m ı n ı nara ş t ı rmac ı lar taraf  ı ndan yap ı lmas ı uygun görülmü ş tür.   Ş ekil 1: Ö ğ renme ortam ı ndan bir etkinlik örne ğ iWeb tabanl ı e ğ itim ortam ı n ı n alt yap ı s ı n ı olu ş turmak için Adobe Dreamweaver®, etkinliklerinhaz ı rlanmas ı için ise Adobe Flash® program ı tercih edilmi ş tir.. Etkinliklerde yer alan grafik dosyalar  ı n ı n büyük k  ı sm ı ara ş t ı rmac ı lar taraf  ı ndan olu ş turulmu ş ve bu a ş amada yine Adobe Flash® ileAdobe Photoshop® programlar  ı kullan ı lm ı ş t ı r. Kullan ı lan birkaç haz ı r grafik ise Microsoft Office®  Arkün, S., Ba ş , T., Avc ı , Ü., Çevik, V. ve Gürcan, T. (2009). ADDIE tasar  ı m modeline göre web tabanl ı bir ö ğ renme ortam ı geli ş tirilmesi. E ğ itimin De ğ i ş en Yüzü: Yeni Paradigmalar 25.Y ı l Konferans ı , 14 Mart, Ankara yaz ı l ı m ı n ı n sundu ğ u ortam dosyalar  ı ndan seçilmi ş tir. Web 2.0 araçlar  ı ndan biri olan blog için,Wordpress® ki ş isel blog yay ı nlama sistemi kullan ı lm ı ş , bu sistemin sa ğ lad ı ğ ı düzenlemeseçenekleriyle, e ğ itim amaçl ı kullan ı labilecek bir blog olu ş turularak ana ş ablona entegre edilmi ş tir.Haz ı rlanan ö ğ renme ortam ı bir sunucuda web sayfas ı olarak yay ı nlanm ı ş t ı r.Geli ş tirilen ortam ı n uygulamas ı yap ı lmadan evvel düzeltmeye dönük bir de ğ erlendirmeyap ı lmas ı amac ı yla yap ı lan ön uygulama, bilgisayar laboratuar  ı nda, ders ö ğ retmeni, bilgisayar ö ğ retmeni ve iki ara ş t ı rmac ı gözetiminde gerçekle ş tirilmi ş tir. Ön uygulama neticesinde ortaya ç ı kandönütler ile as ı l uygulama yeniden yap ı land ı r  ı lm ı ş t ı r.Ön uygulaman ı n çal ı ş ma grubunu 24 tane 4. s ı n ı f ö ğ rencisi olu ş turmaktad ı r. Ön uygulamadayap ı lan gözlemler sonucunda ö ğ rencilerin yönergeleri ço ğ unlukla okumadan geçtikleri, aç ı klamalar  ı  ö ğ retmenlerinden bekledikleri görülmü ş tür. Bu durum bir anlamda, bu ya ş grubu için web tabanl ı  ortam ı , uzaktan de ğ il bilgisayar laboratuvar  ı nda s ı n ı fça ve ö ğ retmen kontrolünde uygulaman ı n do ğ ruoldu ğ unun bir göstergesi olarak kabul edilmi ş tir.Ö ğ renciler web ortam ı ndaki etkinliklerde kendi h ı zlar  ı nda ilerlemi ş lerdir, ö ğ retmen yaln ı zcagerekli gördü ğ ü yerlerde müdahale etmi ş tir. Biri bloga içinde ö ğ rendikleri olas ı l ı k sözcüklerini bar  ı nd ı racak  ş ekilde bir hikâye yazmak olmak üzere Web ortam ı ndaki bütün etkinliklerintamamlanmas ı n ı n ard ı ndan, ö ğ retmen ders kitaplar  ı ndaki bir al ı ş t ı rmay ı ö ğ rencilere sözlü olarak çözdürmü ş tür.Ön uygulama sonunda ö ğ rencilerden “imkâns ı z” kavram ı na yönelik alg ı lad ı klar  ı n ı resim çizerek ortaya koymalar  ı istenmi ş ve çizdikleri resimleri ö ğ retmenlerine ula ş t ı rmalar  ı söylenmi ş tir.Ö ğ rencilerin haz ı rlanan ortama yönelik görü ş lerini almak için memnuniyet anketi uygulanm ı ş ve böylelikle ön uygulama süreci tamamlanm ı ş t ı r.Ön uygulaman ı n ard ı ndan yap ı lan tek düzeltme blogda olmu ş tur. Blogda ö ğ rencilerin kay ı tlar  ı  al ı n ı rken, ad ı soyad ı , e-posta adresi varsa web sitesi bilgileri istenmekte iken web site adresininistenmesi, ö ğ rencilerde kafa kar  ı ş ı kl ı ğ ı na ve karga ş aya yol açt ı ğ ı için, bu bilgi kald ı r  ı lm ı ş t ı r. Ön uygulama çözümlemesi ve analizi: Geli ş tirilen ortamda ö ğ renciler ho ş nutluklar  ı n ı belirtirken, 6 ö ğ renci ortam ı oyun gibi e ğ lenceli buldu ğ unu, 4 ö ğ renci etkinlikleri be ğ endi ğ ini, 4 ö ğ renci de süreç sonunda hikâye yazmaktanho ş land ı ğ ı n ı dile getirmi ş tir. 3 ö ğ renci ortam ı n bilgisayar destekli ve web tabanl ı olmas ı ndan memnunkal ı rken, 1 ö ğ renci arkada ş lar  ı ile birlikte ö ğ renmekten mutlu oldu ğ unu ifade etmi ş tir. Ö ğ renmeesnas ı nda yaz ı yazmamak bir ö ğ renci taraf  ı ndan olumlu olarak dile getirilmi ş tir. Olas ı l ı k konusunuö ğ renmekten 3 ö ğ renci, yeni kelimeler ö ğ renmekten 2 ö ğ renci ve süreç sonunda bir  ş eyler haz ı rlamaktan da 1 ö ğ renci ho ş nuttur.2 ö ğ renci hikâyeyi sevmedi ğ ini, 1 ö ğ renci de etkinlikleri yanl ı ş yapt ı ğ ı n ı ve bu durumdan ho ş nutolmad ı ğ ı n ı dile getirmi ş tir. Bir ba ş ka ö ğ renci de ba ş ka hikâye yazd ı ğ ı için süreci yar  ı da b ı rakmak istedi ğ ini ifade etmi ş tir.Ortama ili ş kin ne gibi de ğ i ş iklikler yap ı labilir maddesine, 6 ö ğ renci daha çok etkinlik eklenmesi, 2 ö ğ renci daha çok bilgi verilmesi, 2 ö ğ renci daha çok resim eklenmesi, 1 ö ğ renci de ortamiçerisinde resim yapabilme arac ı n ı n eklenmesi ş eklinde görü ş lerini belirtmi ş lerdir.22 ki ş i haz ı rlanan web tabanl ı ö ğ renme ortam ı ndan ho ş land ı ğ ı n ı ve ayn ı   ş ekilde arkada ş lar  ı n ı nda ho ş lanm ı ş olaca ğ ı n ı dü ş ünürken 2 ki ş i bu konuda yorum belirtmemi ş tir. Di ğ er konular  ı da bu tür haz ı rlanan ortamlarda ö ğ renmek ister misiniz maddesine, 23 ki ş i evet derken, 1 ki ş i cevapvermemi ş tir. d)   Uygulama: Uygulama da t ı  pk  ı ön uygulama gibi bilgisayar laboratuar  ı nda yap ı lm ı ş ve yine dersö ğ retmeni, bilgisayar ö ğ retmeni ve iki ara ş t ı rmac ı gözetiminde gerçekle ş tirilmi ş tir. Çal ı ş ma grubu; önuygulama grubundan farkl ı , 21 tane 4. s ı n ı f ö ğ rencisinden olu ş maktad ı r. Ön uygulamadakine benzer  bir süreç i ş lemi ş ve uygulama yine 1 ders saati süresinde, problemsiz bir  ş ekilde tamamlanm ı ş t ı r.   Ö ğ renciler ö ğ retmenlerinin de yönlendirmeleriyle önce hikâyeyi okumu ş , ard ı ndan dört etkinli ğ itamamlam ı ş , son olarak da blog sayfas ı na giderek hikâyelerini yazm ı ş lard ı r. Birçok ö ğ rencinin gerek hikâye yazma, gerekse arkada ş lar  ı n ı n hikâyelerini okuma s ı ras ı nda motive olduklar  ı gözlemlenmi ş tir.Ö ğ retmen ön uygulamadaki gibi gerekli yerlerde müdahale etmi ş , web ortam ı ndaki etkinliklerintamamlanmas ı n ı n ard ı ndan kitaptaki bir uygulamay ı sözlü olarak çözdürmü ş tür.  Arkün, S., Ba ş , T., Avc ı , Ü., Çevik, V. ve Gürcan, T. (2009). ADDIE tasar  ı m modeline göre web tabanl ı bir ö ğ renme ortam ı geli ş tirilmesi. E ğ itimin De ğ i ş en Yüzü: Yeni Paradigmalar 25.Y ı l Konferans ı , 14 Mart, Ankara Uygulaman ı n sonunda ise ö ğ rencilerden “imkâns ı z” kavram ı na dair alg ı lar  ı n ı resim olarak çizmeleri istenmi ş , ard ı ndan ö ğ rencilerin uygulamaya ve ortama ili ş kin görü ş lerini almaya yönelik memnuniyet anketi yap ı lm ı ş t ı r. e)   De ğ erlendirme: Bu bölümde ara ş t ı rman ı n as ı l uygulama sonras ı ndaki bulgular  ı ortayakonulmu ş tur. Ö ğ rencilerin ön uygulama ve uygulama oturumlar  ı nda yazd ı klar  ı hikâye ve çizdikleriresimler de “ürün” olarak dü ş ünüldü ğ ünden ve ön uygulaman ı n ard ı ndan, ürünleri etkileyecek herhangi bir düzeltme yap ı lmad ı ğ ı ndan, yine bu ba ş l ı k alt ı nda birlikte çözümlenmi ş tir. Uygulama çözümlemesi ve analizi Geli ş tirilen ortama dair ö ğ renciler ho ş nutluklar  ı n ı belirtirken, 2 ö ğ renci oyun gibi e ğ lenceli buldu ğ unu, 4 ö ğ renci etkinlikleri be ğ endi ğ ini, 3 ö ğ renci de süreç sonunda hikâye yazmaktanho ş land ı ğ ı n ı dile getirmi ş tir. 5 ö ğ renci ortam ı n bilgisayar destekli ve web tabanl ı olmas ı ndan memnunkald ı ğ ı n ı dile getirmi ş tir. Olas ı l ı k konusunu ö ğ renmekten 1 ö ğ renci, yeni kelimeler ö ğ renmekten 2ö ğ renci ho ş nuttur. Ayr  ı ca 1 ö ğ renci de ortam ı n bilgi verici, aç ı klay ı c ı ve farkl ı haz ı rlanm ı ş olmas ı ndanho ş nut oldu ğ unu ifade etmi ş tir.3 ö ğ renci hikâye yazmay ı sevmedi ğ ini, 1 ö ğ renci sayfada kayboldu ğ unu, bazen nereyet ı klayaca ğ ı n ı   ş a ş ı rd ı ğ ı n ı dile getirmi ş tir. 1 ö ğ renci de daha çok etkinlik olmas ı ndan daha memnunkalaca ğ ı n ı belirtmi ş tir. 2 ö ğ renci hikâye okurken, 1 ö ğ renci de sürükle-b ı rak etkinli ğ ini yaparkenuygulamay ı yar  ı da b ı rakma iste ğ i duydu ğ unu ifade etmi ş tir.Ortama ili ş kin ne gibi de ğ i ş iklikler yap ı labilir maddesine, 8 ö ğ renci daha çok etkinlik eklenmesi, 1 ö ğ renci hikâye olmamas ı , 1 ö ğ renci yaz ı tipinin de ğ i ş tirilmesi, 1 ö ğ renci de hikâyesayfas ı na resimlerin de eklenerek renklendirilmesi ş eklinde görü ş lerini belirtmi ş lerdir.19 ki ş i arkada ş lar  ı n ı n da bu ortamdan ho ş lanaca ğ ı n ı dü ş ünürken, 2 ki ş i yorum belirtmemi ş tir.Ö ğ rencilerin tamam ı di ğ er konular  ı da böyle ortamlarda ö ğ renmek istedi ğ ini belirtirken, 2 ö ğ rencihepsi olmasa da bir k  ı sm ı n ı bu ortamlardan ö ğ renmek istedi ğ ini söylemi ş tir. Bloga yaz ı lan hikâyelerin çözümlemesi ve analizi Ö ğ rencilerin kazan ı m sonunda cümle içerisinde kullanmalar  ı gereken olas ı l ı k kavramlar  ı ve bukavramlar  ı n kaç kez kullan ı ld ı ğ ı , do ğ ru/yanl ı ş kullan ı m durumuna göre Tablo 1’de verilmi ş tir.Tablo 1: Kullan ı lan olas ı l ı k kavramlar  ı n ı n do ğ ru/yanl ı ş çözümlemesi İ lgili KavramÖn Uygulama UygulamaDo ğ ru Yanl ı ş Do ğ ru Yanl ı ş  Mümkün 8 1 10 -Muhtemel 4 2 10 -Olas ı 4 - 11 -Olas ı De ğ il - - 5 1Kesinlikle 16 - 18 - Ş ans ı E ş it 1 - 5 - İ mkâns ı z 15 1 24 -Belirsiz 7 - 2 -Kavramlar  ı n ı n hemen hepsinin genel olarak do ğ ru kullan ı ld ı ğ ı görülmü ş tür. Mümkün 1 defa,muhtemel 2 defa, olas ı de ğ il ve imkâns ı z kavram ı da 1 defa yanl ı ş biçimde kullan ı lm ı ş t ı r. Yaz ı lanhikâyelerde; imkâns ı z (39), kesinlikle (34) ve mümkün (19) en yayg ı n kullan ı lm ı ş olas ı l ı k kelimeleridir. Ö ğ renciler “olas ı de ğ il” kelimesi yerine 2 kez “olas ı l ı ks ı z” demi ş tir. “Kesinlikle” yerine“kesin” kulland ı klar  ı da görülmü ş tür. Benzer durum imkâns ı z için de geçerli olup 7 kez “olanaks ı z”kelimesini kullanm ı ş lard ı r. Belirsiz kavram ı yerine de 5 kez “kesin de ğ il”in tercih edildi ğ igörülmü ş tür. Büyük oranda kelimelerin yerinde kullan ı ld ı ğ ı söylenebilir. A ş a ğ ı da hikâyelerden al ı nan baz ı örnekler payla ş ı lmaktad ı r.
Advertisement
Related Search
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks