Mobile

29 views

Ο ψηφιακός Φάκελος Μαθητή ως εργαλείο εφαρμογής συμπληρωματικής εξ αποστάσεως σχολικής εκπαίδευσης

Ο ψηφιακός Φάκελος Μαθητή ως εργαλείο εφαρμογής συμπληρωματικής εξ αποστάσεως σχολικής εκπαίδευσης
of 13
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Share
Transcript
  6  th International Conference in Open & Distance Learning - November 2011, Loutraki, Greece - PROCEEDINGS  SECTION A: theoretical papers, srcinal research and scientific articles 153 Ο Ψθιακόρ Φάκελορ Μαηή (Ψ.Φ.Μ.) υρ επγαλείο εθαπμογήρζςμλπυμαηικήρ εξ αοζηάζευρ ζσολικήρ εκαίδεςζρ  E-portfolio as tool implementation supplementary school distance learning   Abstract The increasing need of an improved education and the upliftment of standards inlearning, is leading to a development and use of digital technology which enables thecreation and the implementation of tools supporting and strengthening the learning process in school distance education. The digital student file (PS.F.M.) is aninnovative tool applied to the secondary education in our country in the process of implementation of the institution's School Career Guidance (SEP).This study aims at investigating the creation method of a digital student file, and itsdevelopment within the framework of school additional distance education in thediscipline of School Career Guidance in Secondary Schools. This investigation iscarried out through an extensive literature review on Greek and foreign literaturewithin the theoretical framework and its applications, the student work folder, thedigital student file, the development of an application methodology, and themethodology of educational research. Key-words:    student’s digital file,  school    distance learning,complementary school distance learning    Πεπίλτ   Μέζα αό ηλ νινέλα α ν εζηή αλάγ δελώο γα ηλ βειηίσζ ηοαξερόκελο εαίδεπζο α ηλ βειηίσζ   ησλ εέδσλ κάζο,  αλάηπμ α αμννίζ ησλ ςθαώλ ηερλνινγώλ δίλε ηλ δπλαηόηηα ηο δκνπξγίαο αεθαξκνγήο εξγαιείσλ πνζηήξμο α ελίζρπζο ηο δαδαζίαο κάζο α ζηλζρνιή εμ ανζηάζεσο εαίδεπζ. Έλα ξσηννξαά εθαξκνόκελν εξγαιείνζηλ δεπηεξνβάκα εαίδεπζ ηο ρώξαο καο ζηλ εθαξκνγή ηνπ εζκνύ ηνπΣρνινύ Δαγγεικαηνύ Πξνζαλαηνιζκνύ (Σ.Δ.Π.) είλα ν ςθαόο θάεινοκαηή (Χ.Φ.Μ.).   Ζ αξνύζα κειέη ζηνρεύε ζηλ   δεξεύλζ ηο κενδνινγίαο δκνπξγίαο ηνπςθανύ θαέινπ καηή, ζηλ αμννίζή ηνπ ζην ιαίζν ηο ζρνιήοζπκιξσκαηή εμ ανζηάζεσο εαίδεπζο   ζην γλσζηό αληείκελν   ηνπΣρνινύ Δαγγεικαηνύ Πξνζαλαηνιζκνύ ζηλ επηεξνβάκα Δαίδεπζ, Ζδεξεύλζ ξαγκαηννείηα   κέζα αό εηεηακέλ ββινγξαθή εζόζ ζεΔιιλή α μέλ ββινγξαθία ζρεηά κε ην εσξηό ιαίζν α ηο εθαξκνγέοηο,   ηνλ θάειν εξγαζώλ καηή, ηνλ ςθαό θάειν καηή, ηλ αλάηπμκενδνινγίαο εθαξκνγήο ηνπ . Γεώπγιορ - Απιζηείδρ   Παααναζίος Μεηαηπραόο θνηηήο ΔΑΠ,Δαδεπηόο /καο Δ/ζο,  arispap@freemail.gr     Δςαγγελία Μανούζος   αζάια, Καγήηξα Σύκβνπινο   Διιλό Αλνηό Παλεζηήκν  gellym@gmail.com   6  th International Conference in Open & Distance Learning - November 2011, Loutraki, Greece - PROCEEDINGS  SECTION A: theoretical papers, srcinal research and scientific articles 154 Λέξειρ Κλειδιά: ςθαόο θάεινο καηή, ζρνιή εμ ανζηάζεσο εαίδεπζ,ζπκιξσκαηή εμ ανζηάζεσο ζρνιή εαίδεπζ, Διζαγυγή Μα ζκαληή   ξόιζ ζηλ εαδεπηή έξεπλα   ζήκεξα   βξίζεηα ζηδεξεύλζ ησλ δπλαηνηήησλ α ησλ εξνξζκώλ ζηλ εαίδεπζ αό αόζηαζ,   κε ζπλδπαζκό νιίαο κεόδσλ α κέζσλ, γα έλα ννηό ανηέιεζκα (Garrison,2000). Ο ηειεπηαίεο αιιαγέο ζηλ νιηή α η θινζνθία ηο εαίδεπζο, νπεζηάνληα ζηα ξόηπα αόδνζο (  standards ), ηο καηνεληξέο ηάμεο, ηλαπηναμνιόγζ α η κεγαιύηεξ ζπκκεηνρή ησλ εαδεπηώλ ζην ζρεδαζκόηνπ ξνγξάκκαηνο ζνπδώλ α ηλ αμνιόγζ ησλ καηώλ, έδσζαλ κα ώζζηλ απμαλόκελ ρξήζ λέσλ κενδνινγώλ εξγαιείσλ.   Ζ εξγαζία απηή κειεηά ηο δπλαηόηηεο, η δκνπξγία, εθαξκνγή α αμννίζελόο λένπ εξγαιείνπ ζρνιήο εμ ανζηάζεσο εαίδεπζο ζηα ιαίζα εθαξκνγήοηνπ Σρνινύ Δαγγεικαηνύ Πξνζαλαηνιζκνύ   (Σ.Δ.Π)   α θινδνμώληαο    λαξνζθέξε έλα ζύγρξνλν κενδνινγό εξγαιείν ελεξγήο πνζηήξμο ηο ζρνιήοεμ ανζηάζεσο εαίδεπζο κε ζνό ηλ ελίζρπζ ηο δαδαζίαο κάζο. Ζεξγαζία εζηάε ζην σο κνξεί λα αμνινγεί  ύαξμ δεμνηήησλ ααλνηήησλ ανβιένληαο αθελόο ζηλ   έγπξ, αμόζη, αληεκελή ααδάβιη ανηίκζ ησλ γλώζεσλ, ηο ξηήο αλόηηαο, ησλ δεμνηήησλ ησλκαηώλ α αθεηέξνπ λα ζπκβάιε ζηλ απηνγλσζία α ζηλ αληεκελήιξνθόξζή ηνπο γα ην είεδν κάζο α ηο αλόηηέο ηνπο (Κνπινπκαξίηζ& Μαηζαγγνύξαο, 2004). Ο ςθαόο θάεινο καηή ανηειεί αλνηνκία αώο   έρε εθαξκνζηεί   εξζηαζαά ζη ζρνιή εαίδεπζ, πξίσο ζην είεδν άνσλζρεδίσλ εξγαζίαο α ζην ιαίζν ησλ μελόγισζζσλ κακάησλ αιιά πξίσο δελέρε αμννεί αόινπ ζηλ δεπηεξνβάκα εαίδεπζ α εδά ζηλ εθαξκνγήηνπ Σ.E.Π.Τν ελδαθέξνλ ζηλ αμννίζ ηνπ ςθανύ θαέινπ καηή είλα ην γεγνλόο όηελζρύε ηλ ελεξγηή ζπκκεηνρή, ανηειεί έλα εξγαιείν νπ ζπκβάιιε ζηκαζαή δαδαζία . Τι είναι ο Φάκελορ Δπγαζιών Μαηή (Portfolio) Σηλ Διιλή ββινγξαθία ν όξνο νπ έρε εξαηήζε είλα ν Φάεινο ΔξγαζώλΜαηή (Φ.Δ.Μ.), ελώ ζπλαληάηα είζο α σο Φάεινο Υινύ Μαηή(Φ.Υ.Μ.), Φάεινο Δηεπγκάησλ (Φ.Δ.) ή αξηνθπιάν Δξγαζώλ Μαηή(.Δ.Μ). Σηλ αξνύζα εξγαζία πνεηείηα σο κένδνο P ortfolio, ν ΦάεινοΔξγαζώλ Μαηή (Φ.Δ.Μ.).   Ο νξζκόο νπ ρξζκννείηα γα ην Portfolio σο Φ.Δ.Μ. ζη δελή ββινγξαθία,ξνέξρεηα αό ηνπο Arter & Spandel (1992) α νξίεηα σο  ζόκ ζπιινγήεξγαζώλ νπ δγείηα ηλ ζηνξία ησλ ξνζαεώλ ηνπ καηή, ηλ ξόνδό ηνπ ήηλ είδνζή ηνπ ζε κα δεδνκέλ ρξνλή ζηγκή.Ο Κνπινπκαξίηζ & Μαηζαγγνύξαο (2004) ξνζαξκόνληαο ηνλ νξζκό ηνπ portfolio αλαθέξνπλ όη : « ν Φάεινο Εξγαζώλ ηνπ Μαηή (portfolio) ανηειεί ηζπιινγή ησλ έξγσλ ελόο καηή, ηα ννία έρνπλ ειεγεί κε η ζπλαίλεζή ηνπ α κε βάζ ζπγεξκέλν ζηόρν. Τα έξγα απηά ησλ καηώλ ανηεινύλ ηεκήξα γα ηλξνζάεα, ηλ ξόνδν α ηλ είδνζ ηνπ καηή ζε δεδνκέλα γλσζηάαληείκελα ηνπ αλαιπηνύ ξνγξάκκαηνο (κεκνλσκέλα ή ζπζρεηόκελα) .  Η ζπιινγήξέε λα εξιακβάλε ην   ζεηό νπ αλαηύζζε ν καηήο αώο αηαβάιεξνζάεα γα λα   ενλήζε ηο εξγαζίεο, νπ α εξιθνύλ ζην Φ.Ε.Μ., ηο νδγίεο ηνπ   εαδεπηνύ, ηα ξηήξα αμνιόγζο ηο νόηηαο ησλ έξγσλ α ηλ   ξηήηνπ νλνύ νπ έρε ιεί λα κειεηήζε α λα αμνινγήζε ην   θάειν εξγαζώλ ».    6  th International Conference in Open & Distance Learning - November 2011, Loutraki, Greece - PROCEEDINGS  SECTION A: theoretical papers, srcinal research and scientific articles 155 Σύκθσλα κε κειέη ηνπ Ο.ΔΠ . ΔΚ. (2007) γα ηλ ηήξζ θαέινπ εξγαζώλ καηήα ηλ αμνιόγζ ηνπ εαδεπηνύ πινύ,      δελήο ββινγξαθία γα ηνPortfolio εεληξώλεηα ζην ζνό α ηα ραξαηξζηά ηνπ. Ο   Κνπινπκαξίηζ& Μαηζαγγνύξαο   (2004) δίλνπλ   έκθαζ ζην ξώην ραξαηξζηό ηνπ νξζκνύ νπείλα  ζπιινγή ησλ έξγσλ ελόο καηή ηα ννία εδελύνπλ άη νπ ν ίδνοεηέιεζε   ραξαηξζηό.    Έηζ ν θάεινο εξγαζώλ καηή ραξαηξίεηα α σο:      «  ρώξνο θύιαμο  - ζπιινγήο έξγσλ » (Wolf, 1991)      « ζπιινγή πιώλ νπ κάεςαλ ν καηέο γα λα εδείμνπλ άη νπεηέιεζαλ » (Freema & Lewis, 1998)      « ζπζηκαηή α ειεηή ζπιινγή έξγσλ ηνπ καηή νπ εδελύε ηλαόηζ γλώζο ή αλάηπμο ζε κα ρξνλή εξίνδν », (MacIsaac, Jackson,1994 & Wade, Yarbrough, 1996) ή α σο      «έλα νξηξέην αλάηπμο α εμέιμο ησλ καηώλ αηά η δάξεα ελόο ζρνινύ έηνπο ή αόκα α αηά η δάξεα εξζζόηεξσλ ηνπ ελόο ζρνιώλεηώλ»   (Φσηάδνπ 2009).   εύηεξν ραξαηξζηό ηνπ νξζκνύ είλα  εκινή ηνπ καηή ην ννίνεμαξηάηα αό ηλ εαδεπηή βακίδα νπ αλήε ν καηήο. Ζ εκινή κνξεί λα εξιακβάλε ζπλεξγαζία καηή κε ηνλ εαδεπηό γα ηλ εινγή ηνπεξερνκέλνπ ηνπ Portfolio ή αλαηξνθνδόηζ ηνπ καηή, άνς νπ πνζηξίεηα αό ηνπο Paulson & Paulson (1994) α LaBoskey (2000). « Ο άε καηήο έρε η δπλαηόηηα λα αξανινπεί ηλ νξεία ηνπ εαπηνύ ηνπ α λααπηναμνινγείηα, ρξζκννώληαο ζηνρεία ηόζν αό η καηή όζν α αό ηλεμσζρνιή ηνπ σή, νπ ηνλ βννύλ ζηλ αλαηπμαή α εμειηή ηνπ νξεία κέζα α έμσ αό ην ζρνιείν. Σπιιέγνληαο α αμνινγώληαο απηά ηα ζηνρεία, ν ίδνο ν εαδεπόκελνο    ζρκαηίε κα ζπλνιή εόλα ηνπ εαπηνύ ηνπ, εθόζνλ ζε απηόλ ηνθάειν εξέρνληα ηα ννηά ραξαηξζηά ηνπ αό ηο γλώζεο, ηο δξαζηξόηηεο α ηο καζαέο ηνπ εκεξίεο  »   (Φσηάδνπ, 2009). Σύκθσλα κεηνπο MacIsaac α Jackson (1994) α Wade α Yarbrough (1996), ηα Portfolioανηκώληα όη ξνζθέξνπλ ηόζν ζηνπο δάζαινπο όζν α ζηνπο καηέο ηλεπαξία ηο δπαδήο αιιιείδξαζο εηξένληαο ζην καηή λα αηαγξάθε ηλκαζαή δαδαζία ελώ ζηνλ εαδεπηό ξνζθέξε κα απεληή ελαίαξνζέγγζ γα ηλ αμνιόγζ ηο αλάηπμο ησλ καηώλ α ησλ εηεπγκάησλ,αώο ελεξγεί α σο έλαο κραλζκόο αλάδξαζο γα ηο ξαηέο δδαζαιίαοηνπο. Τα portfolio είλα είζο δαδξαζηά αθνύ εηξένπλ ζηνπο καηέο λακνξαζηνύλ ηλ εξγαζία ηνπο κε ηνπο δαζάινπο α ηνπο ζπκκαηέο ηνπο α ηνποαλαγάε ζε αλαήηζ ανδήγζο ή ξνηάζεσλ. Με ηνλ ηξόν απηό,  αλάηπμα  δκνπξγία ηνπ ραξηνθπιαίνπ κνξεί λα εσξεί σο κα κνξθή ζπλεξγαζίαο.    Έλα ηξίην ραξαηξζηό ησλ Portfolio είλα ηα ξηήξα αμνιόγζο (criteria of scoring) ή ιίκαα δαβακζκέλσλ ξηξίσλ (rubric). Σύκθσλα κε απηή, αόνλνύ ν δάζαινο α ν καηέο ξέε λα ανθαζίζνπλ(α) γα ηα ξηήξα αμνιόγζο (criteria) α(β) γα ην ζπλερέο ησλ δαβακίζεσλ ηο νόηηαο ησλ καηώλ εξγαζώλ(standards) νπ αξρίε αό ηλ άξζη α αηαιήγε ζη ρακιή νόηηα.Τα δύν απηά ζηνρεία ανηεινύλ ραξαηξζηέο δόηηεο (rubric) ηνπ θαέινπεξγαζώλ καηή   (Ο.ΔΠ.ΔΚ., 2007).   Καηά η ρξήζ ηο  ιίκαα δαβακζκέλσλξηξίσλ ανηειεί εξγαιείν ζύλδεζο κεηαμύ δδαζαιίαο α αμνιόγζο, αθνύ:      αηεπύλε η δδαζαιία,    μεααξίε   ηνπο ζηόρνπο ηο δδαζαιίαο,    βνά   ζηνλ εληνζκό ησλ δπλαηνηήησλ ησλ καηώλ α  6  th International Conference in Open & Distance Learning - November 2011, Loutraki, Greece - PROCEEDINGS  SECTION A: theoretical papers, srcinal research and scientific articles 156    βειηώλε ηλ αλόηηα ξηήο αλάιπζο ησλ   καηώλ (Goodrich -Andrade, 2000) Ζ   ιίκαα δαβακζκέλσλ ξηξίσλ αηά ηλ δαδαζία ηο απηναμνιόγζο,αζηά ηλ αμνιόγζ ξνζσή πόεζ ηνπ καηή, α ηνπ ξνζθέξε ηλεπαξία λα εληνίζε ηο αδπλακίεο ηνπ α λα βειηώζε   ηλ νόηηα ησλ εξγαζώληνπ κε ηξόν νπ απηόο α ειέμε (Ο.ΔΠ.ΔΚ., 2007) . Πλεονεκηήμαηα –    Μειονεκηήμαηα   ηυν Φακέλυν Δπγαζιών Μαηή   Τα ζκαληόηεξα ιενλεηήκαηα νπ ανξξένπλ αό η ρξήζ ηνπ θαέινπεξγαζώλ ζηλ εαδεπηή ξάμ (Αλδξεαδάο, 2006) είλα:  1.   Δλεξγηή ζπκκεηνρή ησλ καηώλ ζη δαδαζία δδαζαιίαο –    κάζο 2.   πλαηόηηα αμνιόγζο επξείαο έηαζο λνηώλ δεμνηήησλ ηνπ καηή. 3.   Ανηεινύλ γή απεληώλ ιξνθνξώλ γα ην η ζπκβαίλε κέζα ζε καζρνιή ηάμ α κνξνύλ λα νδγήζνπλ ζε ζκαληέο αιιαγέο ησλεαδεπηώλ ξαηώλ.  4.   Πξνζαξκόνληα νιύ αιά ζε εμαηνκεπκέλνπο εαδεπηνύο ζννύο,αηνκέο αλάγεο, ελδαθέξνληα α δεμόηηεο ηνπ καηή.  5.   επνιύλνπλ ηλ αλανίλσζ ησλ εηεπγκάησλ ηνπ καηή ζε άιινπο(εαδεπηόο εόκελο ρξνλάο, εαδεπηά δξύκαηα, εξγνδόηεο, .ι..).  6.   Δλαξξύλνπλ η ζπλεξγαζία κεηαμύ εαδεπηνύ α καηή.  7.   Βννύλ ηνλ εαδεπηό λα ανηήζε γλώζ γύξσ αό ην η ν καηήοεηκά α ζε η ανδίδε κεγαιύηεξ ή κξόηεξ αμία.   Τα βαζόηεξα κενλεηήκαηα ηο αμνιόγζο βάζε θαέινπ (Αλδξεαδάο, 2006)είλα:  1.   πζνιία ζηλ αμνιόγζ ησλ εξγαζώλ ησλ καηώλ, δαίηεξα όηαλνίιινπλ αό καηή ζε καηή.  2.   πζνιία ζηλ αμνιόγζ ηο ξνόδνπ ησλ καηώλ όηαλ έλαο θάεινοδελ εξέρε ζπγξίζκν εξερόκελν.  3.   Ααίηζ νιύ ρξόλνπ γα ηλ αμνιόγζή ηνπο.  4.   Ο καηέο εσξνύλ ζε νξζκέλα καήκαηα όη  κένδνο απηή ζηεξείηαελδαθέξνληνο.  5.   Ζ αμνζηία α  ζπγξζκόηηα ησλ εδόζεσλ ησλ καηώλ είλαζπρλά αξεηά ρακιή ιόγσ ηο θύζο α ησλ δαηεξνηήησλ νπαξνπζάνπλ ν θάειν.  6.   Ζ αμνιόγζ βάζε θαέινπ έηε ζπρλά ζε κενλεηή έζ ηνποκαηέο νπ δελ έρνπλ ζκαληή βνήεα αό ηλ ννγέλεα ηνπο.  7.   Ζ έιιες ζπζηκαηήο εκόξθσζο ησλ εαδεπηώλ ζε απηή ηκένδν.   Σηλ ειιλή ξαγκαηόηηα ηνπιάρζηνλ,  αμνιόγζ βάζε θαέινπ δελανηειεί ζπζηκαηό εξγαιείν αμνιόγζο ηνπ καηή, γ’ απηό α  πνέηζαπηήο ηο ελαιιαηήο κνξθήο αμνιόγζο ζαλίε α νιιέο θνξέοαληκεησίεηα αξληά ή κε αρπνςία, πξίσο αό εαδεπηνύο κε νιπεηή πξεζία, εεδή ξίλνπλ σο έηζ ανκπνννύληα α ράλνπλ ην ύξνο νπ ηνποξνζδίδε  ανλνκή βακώλ (Αλδξεαδάο, 2006).   Τι είναι ο Ψθιακόρ Φάκελορ Μαηή ( ePortfolio) Ο ςθανί θάειν καηώλ   είλα ζπιινγέο εξγαζώλ νπ έρνπλ ζπγεληξσεί αόάνν άηνκν, δαηξνύληα α εκινπηίνληα αό απηό, γαηί ηα αληείκελα νπεξιακβάλνληα ζηλ ζπιινγή απηή ανδελύνπλ ή ζηνννύλ ηνπο ζρπξζκνύοηνπ   γα ηνλ εαπηό ηνπ ή ηλ σή ηνπ (CETIS, 2007)  6  th International Conference in Open & Distance Learning - November 2011, Loutraki, Greece - PROCEEDINGS  SECTION A: theoretical papers, srcinal research and scientific articles 157 Σύκθσλα κε ηνλ Πααραξαιάκνπο   (2008), «  ζπιινγή αίξλε ζπλήσο η κνξθήελόο ζπλόινπ αό ανδείμεο, όζνλ αθνξά ζη κάζ α ζηλ αόδνζ, ξηέο ήεξκλείεο απηώλ ησλ ανδείμεσλ α αλααξαζηάζεο κεηαμύ α αλάκεζαανδείμεσλ, εξκλεώλ α ξηξίσλ αμνιόγζο. Έμσ αό ηα όξα ηο κάζο,έλαο Ψ.Φ.Μ. κνξεί λα ανδελύε ηλ νόηηα α ηα γλσξίζκαηα ελόο αηόκνπ ήάνεο αλόηηεο ζρεηέο κε έλα ζπγεξκέλν αξναηήξν, ην ννίν κνξεί λα είλααλνί εξγνδόηεο ή ζπλάδειθν νπ ελδαθέξνληα γα ηλ εξγαζαή αόδνζ, αώο α ααδκατνί νπ ελδαθέξνληα γα ηο ζπλέεεο ηο κάζο  » .To ιεηξνλό portfolio ρξζκννεί ςθαή ηερλνινγία, εηξένληαο ζε απηόλνπ ην αλαηύζζε, λα ζπιιέγε α λα νξγαλώλε ηα αληείκελα πό νιιέο κνξθέοκέζσλ (ήρν, βίληεν, γξαθά, είκελν).    Έλα ιεηξνλό portfolio είλα έλα ξηόεξγαιείν νπ εδελύε ηλ αλάηπμ ζη δάξεα ηνπ ρξόλνπ (Barrett, 2001). Σηλ εαίδεπζ ην ePortfolio αλαθέξεηα ζαλ ςθαόο θάεινο καηή (Wall et al. 2006) α εξγξάθεηα σο   ειεγκέλεο α δνκκέλεο ζπιινγέο ιξνθνξώλ :    νπ ζπγεληξώαλ γα εδνύο ζννύο α γα λα αξνπζάζνπλ - ανδείμνπλ ηο εηεύμεο α ηλ αλάηπμ,    νπ ανεύηαλ   ςθαά α νπ νξγαλώαλ κε ην αηάιιινινγζκό,    νπ αλαηύραλ κε η ρξήζ αηάιιισλ νιπκέζσλ α ζπλήσο κέζα ζ’έλα δηπαό εξβάιινλ α    νπ αλαηήαλ αό κα ζηνζειίδα, ή νπ εδόαλ κε CD - ROM ή κε DVD. Ο ςθαόο   θάεινο καηή ( ePortfolio), νπ είλα είζο γλσζηόο ζηλββινγξαθία (Barrett,   2001,Woodward & Nanlohy, 2004, Wall et al., 2006) α σο eportfolio, e-portfolio, efolio, digital portfolio, webfolio, είλα αηά βάζ καιεηξνλή έδνζ ηνπ θαέινπ εξγαζώλ ηνπ καηή,   δκνπξγκέλνο ζ’ έλα πνινγζηό εξβάιινλ α κε ελζσκάησζ όρ κόλν εκέλνπ, αιιά α γξαθώλ,ήρνπ α βίληεν. Κάνν ζπγγξαθείο άλνπλ δάξζ ησλ όξσλ ePortfolio αWebfolio (Love, McKean and Gathercoal, 2004) νξίνληαο ην ePortfolio σο ηλιξνθνξία νπ είλα ανεπκέλ ζε άνν νηό ή άιιν θπζό κέζν, ελώ   ηνWebfolio σο Portfolio βαζζκέλν ζηνλ αγόζκν ζηό , διαδή ζηαηέο ζηνζειίδεοζηο ννίεο  ιεηνπξγόηηα εηπγράλεηα κε η ρξήζ πεξζπλδέζκσλ (hyperlinks) (Πααραξαιάκνπο, 2008) . Δίζο ην ePortfolio αλαθέξεηα ζε δπλακνύο δηπανύο ηόνπο, νπ πνζηξίνληα αό βάζεο δεδνκέλσλ α όρ ζε αιέο ζηαηέο ζηνζειίδεο   κεβαζά ζκεία ηνπ ηλ   δπλαηόηηα ξηήο α αλαηξνθνδόηζο (feedback) . Αό ηον Φάκελο Δπγαζιών Μαηή (Φ.Δ.Μ.) ζηον Ψθιακό Φάκελο Μαηή   (Ψ.Φ.Μ.)   Ζ κένδνο εθαξκνγήο ηνπ portfolio ζηλ εαίδεπζ δελ είλα κνλαδή. Σε νιιέορώξεο  έλλνα ηνπ portfolio είρε αεξσεί ζηλ αιιηερλή εαίδεπζ. Τα  portfolios  πήξμαλ ην βαζό εξγαιείν αξνπζίαζο δνπιεάο ησλ αιιηερλώλ   αγξαθζηώλ   γα εξγαζίεο   νπ είραλ νινιξώζε.Ζ αξαγσγή α είδεμ αληεκέλσλ   νπ αλαηύζζνληα κέζσ ηο ζπκκεηνρήο ζεάνν ξόγξακκα εκάζο κνξνύλ λα ζπκβάιινπλ ζηλ αμνιόγζ ηνπεαδεπόκελνπ ζε κεγαιύηεξν ή κξόηεξν βακό. Καηά κα ζκαληή έλλνα ακνξνύζε είζο λα πνζηξρεί, όη έλα βνγξαθό ζκείσκα ανηειεί έλα portfolio, ην ννίν αξέρε ην ξνθίι ελόο αηόκνπ   ζε ζπλάξηζ κε ηα εηεύγκαηαα ηο εκεξίεο ηνπ α ζε νιιέο εξηώζεο ανδείμεο απηώλ ησλ εηεπγκάησλ.(Πααραξαιάκνπο, 2008) . Ζ   αλάηπμ ηνπ ePortfolio είλα  αμννίζ ησλ
Advertisement
Related Documents
View more
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks