Healthcare

14 views

Ver.2013_Tập bài giảng Hình học và Khảo sát thiết kế đường ô tô (Lectures in Highway Geometry Design and Highway Survey)

Ver.2013_Tập bài giảng Hình học và Khảo sát thiết kế đường ô tô (Lectures in Highway Geometry Design and Highway Survey)
of 3
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Share
Tags
Transcript
  1 Chương 6: Thiết kế thoát nước cho đường ô tô Người soạn : TS. Đinh Văn Hiệp   Tài liệu tham khảo:     GS.TSKH. Nguyễn Xuân Trục. Thiết kế đường ô tô tập 3 –   Công trình vượt sông, PHẦN II (Chương 8, 9, 10), NXBGD.    GS.TS Dương Học Hải & GS.TSKH. Nguyễn Xuân Trục. Thiếtkế đường ô tô tập 2 –   Nền mặt đường, Chương 13. NXBGD    Các tài liệu khác   Bố trí hệ thống thoát nước và các công trình thoát nước   1. Xác định lưu lượng từ lưu vực nhỏ   2. Xác định khẩu độ cống và cầu nhỏ   3. Thiết kế và quy hoạch hệ thống thoát nướccho đường 4. Thiết kế công trình nối tiếp thượng và hạ lưu   Nội dung   B à i 1:X  á c định lưu lượng từ lưu vực nhỏ    Tần suất lũ được quy định tùy theo tầm quan trọng củacông trình và cấp đường.  Tần suất lũ được thể hiện qua %, ví dụ tần suất lũ thiếtkế 1% có nghĩa là trung bình 100 năm có 1 lần xuất hiệnlũ lớn hơn hay bằng lũ sử dụng thiết kế.    Khái niệm về tần suất xuất hiện chỉ đúng cho thời giandài, vì lũ thiết kế có thể xảy ra ngay sau năm xây dựng,hoặc xuất hiện sau khoảng thời gian rất dài.    Do vậy, thực chất tần suất lũ thiết kế không nói rõ đượcnăm nào lũ xuất hiện mà chỉ nói lên mức độ quan trọng của công trình thiết kế.   1. Quy định về tần suất lũ t í  nh to á n Tần suất tính toán thủy văn    Lưu lượng nước mưa chảy về công trình tăng dầntheo thời gian và đạt giá trị cực đại khi giọt nước từ điểm xa nhất trên lưu vực kịp chảy về công trình    Lý thuyết tập trung nước hay lý thuyết dòng chảy:    Giả thiết cường độ mưa trên toàn lưu vực không đổi,lưu vực có dạng như quyển sách mở đôi, ở giữa làlòng suối    Diện tích lưu vực là F;  Thời gian tập trung nước là thời gian để một giọtnước xa nhất trên lưu vực kịp chảy về công trình là tc 2. Lý thuyết tập trung nước từ lưu vực    2   Vẽ đường đồng thời gian nước chảy sau 1, 2, 3, 4, ..phút    Diện tích lưu vực có nước kịp chảy về công trình sau thời gian trên là f1, f2, f3, f4, …      a là chiều dầy lớp nước trên lưu vực do mưa trong mộtphút (cường độ dòng chảy)    Sau phút thứ nhất, lưu lượng nước chảy tại công trình là:    Tại thời điểm phút thứ nhất này, lượng nước tại diện tíchf4 mới kịp chảy về f3, f3 -> f2, f2 -> f1.  Do vậy, sau phút thứ 2:   Lý thuyết tập trung nước từ lưu vực   Bình đồ & mặt cắt dọc    Sau phút thứ 3 và thứ 4:    Sau phút thứ t:    Lý thuyết này đã được nhiều tác giả nghiên cứu và hoàn chỉnh hơn cho áp dụng thực tế:   Lý thuyết tập trung nước từ lưu vực    Diện tích lưu vực thông thường được xác định trênbản đồ có tỉ lệ phù hợp, đảm bảo không bé hơn5cm2 với thiết kế kỹ thuật, và 1cm2 với thiết kế cơsở.    Khi thiếu các tài liệu thì cần tổ chức trắc đạc tại thựcđịa để xác định diện tích lưu vực.   3. X  á c định diện t í  ch lưu vực   Xác định lưu vực    Đối với lưu vực < 100Km2 – 22TCN220-95, theo phương pháp dòng chảy.    Đối với lưu vực > 100Km thì sử dụngphương pháp lưu vực tương tự, hoặcphương pháp Sokolopsky quy định trong QP.TL C-6-77  Đối với lưu lượng rất nhỏ, sử dụng cho việctính toán rãnh thì sử dụng phương pháptính lưu lượng theo cường độ mưa giới hạn.   4. X  á c định lưu lượng Qp%    3 Diện tích lưu vực < 100Km2, 22TCN 220 -95 Diện tích lưu vực > 100Km2     Áp dụng phương pháp dòng chảy.   a) X  á c định lưu lượng Qp% theo 22TCN220 -95   Áp dụng phương pháp dòng chảy.   b) X  á c định lưu lượng Qp% theo phương ph á p cường độ mưa giới hạn    Ứng dụng cho tính lưu lượng của hệ thốngkênh, rãnh; khi có diện tích lưu vực rấtnhỏ và thời gian tập trung nước rất nhỏ,chỉ khoảng 5, 10, đến 20 phút.     Áp dụng cho đường ngoài đô thị     Áp dụng cho đường trong đô thị   B à i 2:X á c định khẩu độ cống v à   cầu nhỏ  B à i 3:  Thiết kế v à   quy hoạch hệ thống tho á t nước mưa cho đường  B à i 4:  Thiết kế c á c công tr ì nh nối tiếpthượng, hạ lưu  
Advertisement
Related Documents
View more
Related Search
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks