News & Politics

32 views

Соціальні букмарки (folksonomy)-складні мережі, математичні основи, перспективи застосування

Соціальні букмарки (folksonomy)-складні мережі, математичні основи, перспективи застосування
of 78
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Share
Tags
Transcript
  Соціальні закладки , “народнакласифікація” – складні мережі Social Bookmarks, Folksonomies  – Complex Networks Короткий огляд, історія виникнення,математичні основи, тенденції розвитку 2008 (с) НазаревичО.Б. taltek.te@gmail.com Тернопільськийтехнічнийдержавний університетімені Івана Пулюя,Кафедра комп'ютерних наук  Приклади систем (явищ), що мають форму складних мереж ( Complex Networks) • Інтернет, www. • Нейронні мережі. • Мережі метаболізму, харчування. • Дистрибуція товарів та послуг ( MLM). • Транспортні мережі, постачання (газу, нафти), розподільчі(пошта). • Соціальні мережі (odnoklasniki.ru, vkontakte.ru). • Мережі співпраць ( profeo.com.ua, linkedin.com). • Соціальні закладки (del.icio.us, flickr.com, furl.net). • Мережі цитування наукових статей ( scholar.google.com,portal.acm.org, sciencedirect.com).  Математичні основи складнихмереж – теорія графів Схематичнепредставленнямережі, що утворюєком’юніті Приклад малогоієрархічногокластерного дереваМережа співпраці міжрізними науковиминапрямками та школамиСоціальнадіяльність людини  Математичні основи складнихмереж – теорія графів Графічна топологія, яказгенерованапрограмою Pajek Графічне представлення зсайту del.icio.ua , якекористувачі асоціюють ізтерміном “ ontology ”  Математичні основи складнихмереж – теорія графів Зліва: зображення термітного гнізда; посередині: томографічний розріз цього ж гнізда; справа: репрезентація комірок та галерей як мережі (графа), де вершина - це комірки, аребра графа - коридори сполучення. Колір вершин відображає ступінь сполучення комірок.  A. Perna et al. / Physica A 387 (2008) 6235 –  6244
Advertisement
Related Documents
View more
Related Search
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks