Presentations

13 views

Seyahatnamelerde Kocaeli ve Çevresi - F. Yavuz Ulugün

Seyahatnamelerde Kocaeli ve Çevresi - F. Yavuz Ulugün
of 314
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Share
Tags
Transcript
    1  ISBN 978-975-93754-3-0, İzmit 2008 Seyahatnamelerde Kocaeli ve Çevresi İçindekiler sayfa * Sunuş * Önsöz - Seyahatnamelerin Sosyal ve Kültür Tarihi Yazıcılığında Yeri ve Önemi (  !rahim "irin# Kocaeli $niversitesi %en-&de!iyat %a'ultesi Tarih ölümü Öğretim $yesi) * iriş * &n &r'en ez+inler - Ö , yy# S'yla. - S /0-/1# Stra!on - 2 yy# 3toleimos - 444# ordeau.5lu ir 6acı - 7ntonin 8izel+esi - 3eutin+er 8izel+esi * 09:# !n Khordad!eh (6urdad!i) * /; yy# Tellü <evzeni &!= 6üseyin <uhammed !in 7!dülvahha! * /;1># Kont &tien de lois * //9># ?do de @euil * /2;,#  de Aillehardouin * /40;# our+e5lu ir ez+in * /401# Smolens'5li B+nacius * /9;4 C /9;9# Duy onzales de ElaviFo * /944# ertrandon de la roGuiere * /9,1# 7ntonio di Torri+lia   * /:/9# 6aydar 8ele!i * /:22-/:24 C /:44-/:4, C /:90-/:91 <atra'Hı Iasuhi * /:4;-/:4/# 7!u al-ara'at <uhammad adr al-@in al hazzi-<e''i * /:9># 3ierre elon * /:9>-/::;# 3ierre illes (3etrus yllius)* /:9># a!riel de Juetz * /:90# acGues assot * /:::# us!ecGuius * /:::# @ernschLam - e!ze Yolu $zerinde ul+arlar - e!ze - e!ze M 6ere'e M zmit Yolu - zmit * /::># Sidi (Seydi) 7li Deis * /::># NolO+an+ <üntzner * /::0# Kut!iddin-<e''i * /:,># 3etrus Aillin+er * /:,0# JudLi+ von Dauter * /:02# ohn IeL!erie * /:00# Deinhold Ju!enau * /:00# & @auzats * /:01# eor+ EhristoPh %edrn!er+er * /:1># ohn Sanderson * /,;0# 3olonyalı Simeon * /,;1# Nilliam iddulPh 2  * /,4/# &vliya 8ele!i - Tavşancıl - zmit - @ilis'elesi - e!ze - 6ere'e - zmit5e 'inci Qiyaret - SaPanca - Sa'arya Brmağı - 6erse'5e ezi * /,42# ean aPtiste Tavernier * /,4: C /,90# KatiP 8ele!i * /,:;# &remya 8ele!i Kömürcüyan * /,:, ean Thevenot * /,>;# Thomas Smith * /,>:# @r ohn Eovel * /,>:-/,>,# eor+e Nheler C aco! SPon * /,>># uillaume relot - zmit - 8ene Suyu - @ilis'elesi * /,>0# Eorneille Je ruyn (Eornelius ruyn)- zmit - 8ene Suyu C @il urnu * />;;# osePh 3itton de TourneOort * />;/ C />;4# 7u!ry de Ja <otraye - Tö'eli5nin @aveti - zmit5e Aarış - Yazıtlar - 8iHe' Tarlası - Kale - Aeda * />;:# 3aul Jucas - Tö'eli5nin mezar yazıtı - Tö'eli5yi ziyaret - <ermer Jahit ve 7ya 3andaleimon - zmit Köyleri C "iOalı Sular - Satürn oyası - Karamürsel - Jucas5ın yörede not ettiği yazıtlar * />4, C />94# ean ?tter * />9; # Dichard 3ococ'e - 6ende' M SaPanca - zmit - &s'i zmit - 8ene Suyu * />9:# Eharles de 3eyssonel - evize (e!ze)- 3hilo'rene (ayramoğlu) urnu - TarFca (@arıca) - ozu' 6isar (&s'ihisar) - @il - raca veya Araca veya Aere'e veya %ele'e (6ere'e)- zmit KörOezi - Ii'omedia (zmit) 3  - I'omedia5nın es'i 7sta'os ve ?l!ia oluP olmadığı 'onusunda !ir arasöz - KörOezin +üney 'ıyısını 'atetme' isteyenler iHin notlar * />,:-/>1:# ir %ransız ez+in * />>>-/>02# @ominico Sestini * />0># Thomas 6oLel * />1;# ean aPtiste Jechevalier * />1;-/>1:# @allaLay * />1># ?livier * />1># ohn ac'son * />1> C /0;2# Nilliam eor+e roLn* />11# Nilliam Nittman * />11# 3ouGueville * /0;;# 7l!ay Nilliam <artin Jea'e C eneral Koehler * /0;9# osePh %reiherr von 6ammer-3rust+all - zni' M zmit - zmit M SaPanca Kanalı - SaPanca-zmit Kanalı 3roFesi öz oyama mıydıR - zmit - &rmeni <ezarlığında'i Yazıtlar - mre Tö'eli5nin <ezartaşı - zmit M e!ze * /0;9-/0;:# Karl raO von Dech!er+ * /0;,# 7l!ay Ninterton ve Yeğenleri * /0;># % <urhard * /0;># 7li ey el 7!!asi * /0;># 7drien @uPr * /0;0# "eyh 7li Qu!ari * /0;0#  < Tancoi+ne * /0;1# 3aul 7n+e de ardane * /0;1# ames ustinian <orier * /0/;# ?sman "a'ir &Oendi * /0/;# ohn alt - stan!ul M zmit @eniz Yolculuğu - Kandıra ve KerPe5ye ezi - 6acı Köy ve ey &vi - zmit * /0/2# < ruce * /0/2# Nilliam ?useley * /0/9# ohn <ac@onald Kinneir - stan!ul5dan &s'işehir ve Yerma üzerinden 7n'ara5ya - Kartal M e!ze M zmit - zmit * /0/:-/, ?tto %riedrich von Dichter * /0/0# raO Bstvan Szechenyi - ünce - Tür' 6amamı * /0/1# <arcellus - @arıca - e!ze5ye ezi - zmit - 7ya 3andaleimon - zmit KörOezi - 8ene Suyu - KörOez5in üney Ya'ası * /024# @r Do!ert Nalsh 4  - Kiraz5ın 7nadolu5dan 7vruPa5ya Yolculuğu - Kaya <ezarlar - zmit - SaPanca - Süt @eresi * /02:# osePh-<arie ouannin - ouannin5in Ii'omedia5da ulduğu Yazıt $zerine * /02:# 3ro'esch von ?sten * /02,# 7le.andre C Jon de Ja!orde* /02># osiah reLer - Yalova C @ağ 6amamları * /020# Serristori * /021# aron %li. de eauFour * /021# eor+e Thomas KePPel 7l!emarle - e!ze - 6erse' - 6erse'5ten Kızder!ent5e - Kızder!ent5ten JeO'e5ye * /04;# 7dolPhus Slade * /04/# osePh NolOO * /04;-/044# Eallier C Stamaty * /042# ames 3orter - @iocletianus Sarayı ve TaPına' - zmit M Karamürsel * /04;# &li Smith C 6  ? @ivide * /044# ames aillie %raser * /049 C /04># Demy 7ucher &loy * /04,# Nilliam  6amilton * /04># Thomas 7llom * /04># aPtistin 3ouFoulat * /040# Eharles %elloLs * /040# Nilliam %rancis 7insLorth * /040# &u+ene or - "ile - KerPe - Kandıra ve Hevresi * /094-/099# 3hiliPPe Je as * /094# Eharles Te.ier - Krallı' @önemi ithynia - Doma Ailayeti itihynia- izans @önemi ithynia - <üslümanların 6a'imiyeti - zmit KörOezi Kıyıları - Tavşandil (Tavşancıl) - e!ze C 6anni!al * /09/-/090# 6einrich KiePert ve oğlu Dichard (/1;2) * /09># avier 6ommaire de 6ell - zmit KörOezi5nde Seyir - zmit - Kent Surları - <acar Kralı Tö'eli5nin <ezarı - Köse'öy - SaPanca - "ile M Kandıra * /090# Eharles <ac %arlane 5
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks