Recipes/Menus

23 views

Ranosrednjovjekovno groblje na položaju Livade u Konjskom polju/Early-Medieval Cemetery at Livade in Konjsko field

Ranosrednjovjekovno groblje na položaju Livade u Konjskom polju/Early-Medieval Cemetery at Livade in Konjsko field
of 32
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Share
Tags
Transcript
  -- ----- ----- -- M. PETRINEC,Ranosrednjovjekov no groblje RANOSREDNJOVJEKOVNO GROBLJE NA POLOŽAJU  LIVADE U KONJSKOM POLJU  Mr. sc.Maja Petrinec,višikustos  Muzej hrvatskih arheoloških spomenika HR-21000 Split, S. Gunjače b.b.  maja. petrinec@st.t-com.hr UDK:904:726.8(497.5Konjsko) 904:739 .8 (497.5Konjsko) izvo rni 2 nan S lVeniJad primljen o: l. 12.2005. prihvaće no: 15. 12.200 5. Donose se reZUllali istraživanja ranosrednjovjekovnogagroblja na položajuLivade u Konjskompolju, le kataloggrobovaigrobnihnalaza.Opširnije serazmatra problem ukapanja pod zemljanimhumcima, adelOljnomarheološkom analizom svakogpojedinogpredmela nastoji seutvrditiprecivlOdalacijagroblja. Klju čne riječi: Konjsko,lumul, ranisrednjivijek,groblje naredove, IlOkit. Prigodom istraživanja prapovijesnog tumula na položaju Livade u Konjskom poljuotkriveno je 27ranosrednjovjekovnih grobovasukupno32sahranjena pokojnika. I Grobovisu bili ukopani u dnotumula iposlagani u pravilnim redovima, a samo ih je nekoliko smješteno izvan tumula u pravcu jugozapada. Među potonjima tri (grobovi 28,29,30) imajugrubukamenu arhitekturu načinjenu od neobrađenih kameniliblokovasnepravilnimkamenim plo čama kaopokrovom.Ostali su ukopani u običnu zemJjuisamo rijetkoobrubljeni manjimkamenjem.Svi su bili orijentirani u pravcuzapad-istok. Većinom se sahranjivao pojedanpokojnik, a u četiri slučaja zabilježeni suistovremeniukopi dva ili tri pokojJtika,i to isključivo djeces odraslom osobom (grobovi 1-3 ,8,12-13,15-16).Svi pokojnicizakoje je tobilo moguće utvrditi, imalisuruke ispružene niz tijelo. Jedanaest grobova sadržavalo jenalaze,pretežito nakit,au dva slučaja registrirani suželjezni nožići. Premda naizgledskromno,grobljena Livadama u Konjskompoljupokazujeseiznimno načajnim pripokušajupreciznijega vremenskogopredjeljivanjane samo pojedinihgrobnihnalaza nego isrodnihgrobljana našem području. Katalog GROB 1-3 Grob je ukopao u bičnoj zemJjanoj raci.Sadržavao je kosturne ostatke odrasle osobe (1) i dvoje djece(23). Kosturi I i2 imali surukeispružene niztijelo,a odkostura3 sačuvana je samo lubanja.Nalaza nije biJo.GROB 4Grob je ukopan u običnoj zemJjanojraci. Sadržavao je kosturjedneodrasle osobesrukamaispruženim niz tijelo.Ispodlubanjeotkrivene su dvije naušnice (T. I, 4a-b), a na lijevoj rucipokojnika tri prstena (T. I, 4c-e). I Arheološko iskopavanjeobavljeno je II sklopuzaštitnih istraživanja,koja su zajednički prove li Upravaza zaštitu .kuill1me baštine(Konzervatorskiodjel Split)i Muzej hrvatskiharheološkihspomenikana splitskoj dioniciautoceste Split-Zagreb. Iskopavanjem je rukovodio D. Periša,akasnijemusepridružilaautorica ovogteksta. Uistraživanjimasu sudjelovali M. Tomasović i M. Lozo, te studentice arheologije A.Odža, l. Tadjnac i V. Perk.ović . ~ - - 21  Starohrvatska prosvjeta 11I!32 (2005.) 4a-b.Par brončanih posrebrenihnaušnica slijevanim grozdolikimukrasomprilernJjenim na kariku. Na bočnim stranamakarika,koje su se pričvršćivale pomoću kvačice iS-petlje,nalaze sekoljenca od ovijene fi Igranskežice.Dim. a. 1,5 x 3cm,grozdolikiukras2,5cm; b. 1,9 x3,4cm,grozdolikiukras 2,5 cm. 4c. Brončani prsten preklopljenih i zakovicomspojenihkrajeva s prednjim proširenjem u oblikudvostrukog rombai urezanimukrasom koncentričnih kružnica. Pr. 2cm.4d. Brončani prstenpreklopljenihizakovicomspojenih krajevasprednjim rombičnim proširenjemukrašenim kružnicama s točkom usredini, međusobn o povezanim tremoliranimlinijama. Pr. 2.2 cm.4e. Brončani , uzdužnokanelirani prstenpreklopljenih izakovicomspojenihkrajeva. Pr . 1 ,8 cm.GROB 5Grob je ukopan u bičnoj zemljanoj raci.Odpokojnika je jelomičnosačuvana lubanja idio kostijuprsnogkoša.Nalaza nijebilo.GROB 6Grobjeukopaou običnoj zemljanoj rac i. Sadržavao je kosturj ed nogodraslog pokojnika s rukamaispruženim niz ti je lo.Nalazanije bilo.GROB7Grob je ukopan u običnoj zemljanoj raci. Kostursahranjenog djetetaveoma je slabo sač uvan . Napredjeluvrata iprsnogkoša otkriveneperlestaklene paste.kojesubiledioogrlice (T. I. 7a).7a. Ogrlicasastavljena od 27 perli od kojih je 21 sitnai 6 višečlanih. Među sitnimperlama 15 ih je bijele.3 smeđe, 2zelenei 1 žuteboje.4 su višečlane perležute.1zelenei Iplave boje. GROB8Grob je ukopanu bičnoj zemljanojrac i. Uz desnu bedrenu kostdobro čuvanog kostura odraslog pokojnikasrukama ispruženim niz tijelootkriveni su ostaci dječjeg kostura.Nalaza nijebilo.GROB9Grob je ukopanu običnoj zemljanoj raci.Sadržav ao jeostatke oštećenog dječjeg kosturasrukamaispruženim niz tijelo.Nalaza nije bilo. GRaBIO Grob je ukopan u bičnoj zemljanoj raci.Sadržavao je kosturne ostatkejednog odraslogpokojnikasrukama ispruženim ni ztijelo. Uzdesnu bedrenu kost pokojnikaotkriven je željezni ožić (T. I. lOa). lOa. željezni nožić povijenog sječiva iravnog hrptasostatkom šiljkazanasad drvenog drška. Duž. 10 cm.šir.0,4-1,2 cm.GROBIIGrob je ukopan u bičnoj zemljanoj raci.Sadržavaoje kosturne ostatkejednog odraslog pokojnika srukama ispruženim niz tijelo.Na predjelu potkoljeničnih kostijulijevenogeotkriveni suostaciveoma oštećenog željeznognoža (T. l. Ila) . 11 a. Željezni nožblagopovijenog sječiva iravnog hrpta. Znatno oštećen. Duž. oko 20 cm, šir. 0.8-1.9 cm.GROB12-13Grobje ukopanu bičnoj zemljanoj raci. Na predjelu desne strane prsnog koša kostura odraslog pokojnikaotkriven je kostur djeteta.Oba su imalarukeispružene ni ztijelo. Ispod lubanje i na predjeluvrataodraslog kosturaotkrivena su zrnastaklenepaste. kojasu vjerojatno bila dioogrlice C T. II.13a).Zrnastaklenepaste otkrivena su i na predjelu vrataiprsnog koša ječjeg kostura. koji je akođer imaoogrlicu (T. II, 12 a).Okolnosti otkrića pojedinihperli in situ uzobakosturajasno ukazujuda seradiodvijezasebne ogrlice. 22  M. PETRINEC,Rarwsrednjovjekovllogroblje .. 12a. Ogrlicasastavljenaod45nanizanihperlistaklene paste,odkojih su 24 sitnei 21 višečlana perla. Među sitnimperlama 13 ihje zelene, 3modresbijelim paralelnimlinijama,2žute, 2bijele, l crne, lplave te l sm eđe boje, a jedna je načinjena od prozirnogstakla. Među višečlanim perlamaIIih je žute ,5 sme đe , 2su zelene ijedna je modreboje,doksu2 načinjene odprozirnogstakla. l3b.Ogrlicasastavljena od 41 nanizane perle staklene pasteod kojihsu 22 sitnei 19 višečlanih perli. Među sitnimperlama 13 ih je zelene,3plave, 2 smeđe, lcrne i I žute boje, dok su 2 perle sedefasteboje prevučene srebrnomfolijom. Među v i šeč lanim perlama 7 ih je žute,2zele ne i1 plave boje. 8 je višečlalnih perli sedefastebojebilo prevučeno srebrnom folijom, kojasenanjima sačuvala u tragovima, a 2 su bile načinjene odprozirnogstak la. GROB 14 Grob je ukopanu obič noj zemljanoj raci. Sadržavao je ostatke kostura odraslog pokojnikasrukamaispruženim niztijelo.Nalazanije bilo.GROB15-16Grob je ukopanu običnoj zemljanoj raci.Sadržavao je veoma oštećene ostatke dvaju dječjih kostura.Uzneznatneostatkelubanje kostura 15 otkrivenje par naušnica (T. ll,15a-b).15a-b.Par rončanih naušnicaslijevanimgrozdolikimukrasomnataknutim na ž i čanu kariku. Pričvršćivale suse pomoću kvačice i prema van izvijene petlje.Dim. a. 2,2 x4,9 cm, grozdolikiukras2,6cm; b. 2,2x 4 cm,grozdoliki ukras2,4cm.GROB J7Grob je ukopan u običnoj zemljanoj raci. Sadržavao je kostur odraslog pokojnikasrukamaisp ru ženim ni ztijelo.Uzlubanju pokojnika otkriven je parnaušnica (T. III, 17a-b),ana prstima lijeve ruke 2 prstena (T. Ill,17c-d).J7a-b. Par bron čan ih naušnicaslijevanimgrozdolikim ukrasom nataknutim na žičanu kariku. Na bočnim stranamakarika djelomi č no su sač uvana koljenca načinjena od ovijenežice.Naušnice su se pričvršćivale pomoću kvačice iprema van izvijene petlje.Dim. a. 1,6 x 2,3 cm, grozdoliki ukras 1,9 cm; b. 2x 3,5 cm,grozdolikiukras 1,8 cm.17c. rončani prstentrokutastapresjeka prekJopljenih izakovicom spojenihkrajeva. Pr. 2 cm.17d. Brončani pr sten vrpčasta presjekapreklopljenih izakovicomspojenihkrajeva.Pr.1,9cm. GROB 18 Grob je ukopan u obič noj zemljanoj raci. Sadržavao je ostatke kosturaodraslogpokojnikasrukama isp ru ženim niz. tijelo.Nalazanijebilo. GROB 19 Grob je ukopan u običnoj zemljanojraci.Sadržavao je ostatke dje čjeg kosturasrukama ispruženim niz. tijelo.N a1aza nijebilo.GROB 20Grobje ukopan u običnoj zemlja noj raci.Sadržavao je ostatke kosturaodraslogpokojnikasrukama ispruženim niztijelo.Nalazanijebilo. GROB 21 Grob je ukopan u običnoj zemljan oj raci.Sadržavaoje ostatke kostura odraslog pokojnikasrukama ispruženim niztijelo.Nalaza nije bilo. 23  Starohrvatska prosvjeta IIJf 32 (2005.) GROB 22Grob je ukopan u običnoj zemljanoj raci. Sadržavao jeostatkekostura odraslog pokojnikasrukama ispruženim niz tijelo.Nalaza nije bilo.GROB 23 Grob je ukopan u običnoj zemljanojraci.Sadržavao je ostatke kostura odraslogpokojnika s rukama ispruženim niz tijelo.Nalaza nije bilo.GROB24Grob je ukopan u običnoj zemljanojraci.Sadržavao je veomaloše sačuvan kosturodraslogpokojnika.Desna ruka ispružena je niz tijelo.Nalaza nije bilo.GROB 25 Grob je ukopan u običnoj zemljanojraci. Sadržavao je ostatke kostura odraslog pokojnikasrukama ispruženim niz tijelo.Nalaza nije bilo.GROB 26Grobjeukopanu običnoj zemljanoj raci. Sadržavao je ostatkeslabo sačuvanog kostura.Ispod lubanje jeotkrivena naušnica (T. m, 26a).26a.Srebrnanaušnicas okomito postavljenom ovalnom jagodom ukrašenom uzdužnim dvostrukim nitima od nabrane filigranske žice i krupnim granulama u dnuina vrhu. Na bočnoj strani karike sačuvano je koljenceodovijenefiligranske žice, asredišnjiukras fiksiran jeovijenom žicom.Naušnica se pričvršćivala pomoću kvačice, kojaseudijevala u mčicu. Dim. 2x4,9cm. GROB 27 Grob je ukopan u običnoj zemljanojraci. Sadržavao je ostatke kosturaodraslogpokojnikasrukama ispruženim niz tijelo. Uz lubanjusuotkrivene dvije različite naušnice (T. III,27a-b),a na predjelu nesačuvane šake pokojnika jedanprsten (T. III, 27c).27a. Srebrna ljepoočničarka s etiri oval ne jagode Jagoda s donjestranekarike većih je dimenzija od ostalihtriju. Obje jagode posredini karike na vrhusuukrašene krupnom granulom. Sljepoočničarka se pričvršćivala uticanjem karike u jednu od bočnih jagoda. Dim. 3,5 x 6,1cm. 27b.Srebrna sljepoočničarka s četiri kuglastejagode jednakih dimenzija, koje su sastavljene od dviju međusobno spojenih šupljih polutki. Obje jagode posredinikarike na vrhu su ukrašene krupnom granulom. Sljepoočničarka se pričvršćivala uticanjem karike u jednu od bočnih jagoda. Dim.3,2 x 6,1 cm.27c. Brončani prsten trokutasta presjeka preklopljenih i zakovicomspojenih krajeva. Pr. 1,9 cm.GROB 28 Grobna raka obložena je većim nepravilnimkamenimblokovima. Grob je bio poklopljenvelikom nepravilnom kamenom pločom . Sadržavao jeostatkekostura odraslog pokojnikasrukama ispruženimniz tijelo. Unutar rake otkriven jeulomakkarike naušnice.28a. Ulomak brončane žičane karike naušnice. Pr. oko3,6cm.GROB29 Sačuvan jesamodio kamenih obložnicajužnogdijelagrobne rake,a kosturnihostatakanije bilo. Nalaza nije bilo. 24  M. PETRINEC, ROlwsrednjovjekovno groblje.. GROB 30 Grobnaraka bila je ukopanau običnoj zemlji i pokrivenanepravilnomkamenom pločom. Sačuvano je teknekolikokostiju dječjeg kostura.Nalaza nije bilo.GROB 31 Grob je ukopanu običnoj zemljanojraci. Sadržavaoje loše očuvane kosturne ostatkeodraslog pokojnika.N alaza nije bilo. Značajke groblja Ukapanje srednjovjekovnihgrobovauprapovijesnetumulenijerijetkapojava na podm čju ranosrednjovjekovneHrvatske. Međutim, dosadsutakvi slučajevi re gistriraniuhorizontugrobova s poganskim značajkama pokapanjakaoi u kasnomsrednjemvijeku,dokgroblje u Konjskom polju, kao što ćemo vidjeti,nepripada ni jednom od tih razdoblja.Ukapanjeu tumulima opširnije jerazmatrao J. Belošević nastojeći odgovoriti na pitanjemoželi se ta pojavananašem području povezati sa širokorasprostranjenim bičajem podizanja zemljanih humaka nadgrobovima, registriranim kod mnogih slavenskih naroda tijekom srednjegavijeka .' Premdadosadašnji rezultati istraživanja ne pružaju dovoljno podataka za određenije zaključke, Belošević je ustvrdio da Sc prapovijesniturnulikaolokacijeza groblja vjerojatno odabiruzbogpoštivanja starijega kultnog mjesta,što je pćenito raširena pojavanesamokad je ije č oprapovijesnimnalazištima već io onima antičkog razdoblja. To, dakako, može vrijeditisamozahorizontgrobalja s poganskim značajkama pokapanja.Najpoznatijenalaziš te ovog tipa, koje je uz toisustavno istraženo, jest grobljeuzprapovijesnihumakna položajuMaterizakodNina. J Pretpostavljena srednjovjekovna groblja u prapovijesnimhumcima.ali bez podataka onalazima ibezuže datacije registrirana sujošuz humak Straža u NinskimStanovima,na prostoru između sela Ljuba č iKmeze,teu povljanskompolju na otoku Pagu.Što se tiče grobljaMaterizavaljazapazitida su ranosrednjovjekovni grobovi ukopanioko tumula u koji ne zadiru, dok sugrobovi kasnijegsrednjegvijekaukopaniu sam tumul u njegovu vrhu. To je općenito karakt eristično za grobovekasnijegasrednjeg vijeka otkriveneuprapovijesnim turnulima, poput slučaja na Matijevića grebijuu Smrdeljima,'gdjesubili ukopaniu površinski sloj.Isto je zabilježeno ina području Bosne,osobitonaGlasincu'. Slični su nalazi registrirani i na prostoruCetinskekrajinenaMilaševojgomili uz putkoji iz Cetinevodiprema Kijevu,' na Balajića gomiliu ajagiću,' seoskom grobljuu Gljevu,'Orlovcu (Bisko)iznadkanjonarijekeCetine,'te napoložajima Pisak i Pištetu Budirnirimauz današnjucestu Trilj-Imotski 10 kao inaVrandolcunedalekoodzaseoka Toklći na Tijarici" Pojedinačni nalazisrednjovjekovnog nakita,kojimože pripadati neštostarijem razdobljuodpotonjih. aJi je teško opredjeljiv bezdrugihpopratnihnalaza, otječu iz prapovijesnihtumula na udeču uUzdolju kod Knina," izČaića kod Livna" isRudina sjevernoodMilaševavrela na rijeci Cetini."Posebnozanimljiv s lučaj registriran je na Glavčurku u Kašiću gdje je prapovijesni tumulbio obuhvaćen velikim,nažalostugl av nomuništenim grobljem na redoves više od 200 grobova. S No i ovdjesu ranosrednjovjekovnigrobovi većinom smještenijužnoodhumka, a dio ih se protezao samomnjegovompovršinom, gdje supreslojili u !Umul ranijeukopane kasnoantičke grobove 'Belo šev i ć, 1980, str. 70-71 'Belo šev i ć 19 73, str.221 -242• uoja ča 19 89,s tr. 393-395 ' Mil e ti ć 19 59, str. 217-2 19 ' Milo š e v ić 1998, s tr . 74-75 ' Miloše v ić 1998,s tr. 172• il ošev ić 1998,str. 179 'Milo,ević 1998,str. 271 "Milo š ević 1998. str. 274-275" ilo š ević 1998, str. 299 "Marun 1900. str. 40-41, sl. 1112 "Petrinec/Separović Nrdoljak 1999.s tr. 34, 91 "Milošević 1998, str. 80-81 "Belo šević1968. str. 221-24625
Advertisement
Related Documents
View more
Related Search
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks