Reports

32 views

بشریت و ارعاب (Mankind and Terror by Hannah Arendt)

بشریت و ارعاب (Mankind and Terror by Hannah Arendt)
of 8
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Share
Tags
Transcript
  ﯾ   ﯽ ﯽ    ﮫ    ﯿ :  )     ﮐ ﮔ  Dachau concentration camp  ﯿ .    ﮔ ﯿ ( ﯽ     ﮐ ﮔ/ ﯽﯾﯾ ﯽ     ﮐ ﯽ .    ﮔ ﯾ ﯾﮔ ﮕ ﯿ     )  RIAS  ﯿ    ﯾ (  ﮕ ﯿ     ﯿ) (     ﯿ .    ﯾ  ﮔ ﯽ     ﯿ     ﮐ ﯿ     ﮐ ﯾ ﮔ ﯽ ﯽ     ﯾ .ﭘ     ﮐ ﯽ     ﯿ     ﮕ ﯽ : ﯽ     ﯿ     ﮕ .    ﯿﮐ ﯾ ﯿ     Arendt, Hannah, "Mankind and Terror" in Essays in Understanding: 1930-1954, edited by Jerome Kohn, pp. 297-306, New York: Harcourt, Brace & Co. 1994   *** ﯽ    ﯾ) ﮐ terror (ﯽ    ﭙ    ﯿ ﮑ    ﯿ ﯽ ﮑ ﮐ    ﮫ ﯽ    ﮔﮔ ﮐ ﯽﯿ    ﯿ ﯽ    ﮑﯾ . ﯿﭘﯽ    ﮐ ﯾﮐ ﯿ    ﯿ ﯿ    ﯿ    ﯾﮐ) plebiscitary  ﯿ (ﮏﯽ ﮔ ﯽﮏﭼ    ﮐ ﯿﯽ    ﯿ .ﮔ ﯿﯾ ﮕ ﮐ    ﯾﮫ    ﮐ ﯾ ﯾ ﮑ    ﮐ ﯾ ﮑ ﯾ ﯿ    ﮐ ﯾ ﮕ   ﯽ    ﯾ ﯾ ﮐﮐ ﮐ ﯽ    ﮑ.     ﯽ    ﮐ ﭽ    ﯾ ﭘ ﯿ    ﯿﯽ    ﯿ ﯿ    ﮐ ﮐ ﭘ ﯿﭘﯽ    ﯿﮐ .ﯾ    ﮔ ﯿ ﯿﯽ    ﮐ ﮕﯾ[ ﯾ] ﮐ ﯿ ﯾ ﯿ ﯿ    ﯽﮐﯽ ﯽﮐ    ﭼ . ﯽ ﯿ ﮐ    ﮐ ﯽﯾ ﮐﯽ ﯽ    ﮐ ﭼ ﮐ ﯾ ﯿﮕ ﯾ ﮐﯿ    ﮐﯽ   ﯽﯾﮕﯾﯽ    ﯿ ﮐ ﮔﯽﯿ ﯽ    ﯿ ﮫ    ﭘ ﮕﯾ ﮐ ﯽ ﯿ ﯽﯾﯿ ﯽﯾ    ﯽﮑﯾ ﯽ     ﯽ    ﮐ ﮔ ﮐ ﮐ ﯾ ﯾﯽ    ﭼ ﯿ ﯿﮔﯿ    ﭘ ﯽ ﮐ ﯽ ﮔ ﯿ   ﯽ ﮐ    ﮫ ﮔ ﯾ ﮏ    ﮐ .ﯽ ﯽﯾ    ﮐ ﯾ  ﮔ ﮐﯽﯽ    ﮔ ﯾ ﯿ    ﯾ ﮐ ﮐﯽﯽ    ﯾ ﮐ ﮔ ﮔ . ﯾﭘ ﯾ ﯿ    ﮐ ﯾ ﮐ ﯽ   ﮔﯽ    ﯿ ﯾ ﯾ ﯾ - ﯾ - ﯿﯾﮔﯽ    ﮐ ﯿﯿ     ﮫ ﯽ]    ﯾ ﯾﭘ [ ﯾ .ﯽ    ﮫ    ﯾ ﯽ ﯿ ﮐ    ﮫ ﯾ ﮐﯽﯽ ﯾﭘ    ﭽ    ﯿ ﯿﭼ ﯽ .   ﯽ "ﯿ"     ﯿﮐ.ﯽ    ﯾﭘ ﮔﮏﯾ ﯽ    ﮔ ﯽ    ﮐ] ﯾ ﯿ ﯾ ﯾ ﮏﯾ ﯾﭘ . ﮐ ﯿ    ﮐﯽ    ﯾﭘ ﯽﮕ . [    ﯿﭻﯿ    ﮐ ﯽﮕ    ﯿ    ﯾﭘ ﮐ ﮐ. ﯾﭘ ﯾﯿ ﯾ ﯽ    ﮐ ﯽ    ﮕ ﯾ    ﮐ ﯾ ﯾ ﯿ    ﯾﮫ ﯿﮓﯽﯽ    ﯾ ﯾﯽ    ﮐ ﯿﮓ    ﯿ ﯿ ﮑﯾ ﯽﮏ    ﯿ ﯽ    ﯾ ﯾ ﯿ    ﯿ ﯿ ﯿﭘ ﮐ )despotic ﯾ ﮐ (ﯽ ﯿﯽ    ﯿﯿ ﮐ ﯽ .    ﮐﮏﯾ ﮐﮏ    ﯿﯽﮕ    ﯾ ﯿ ﯽﯾ ﯽ    ﯾ ﯽ ﮑﯾ ﮏﯾ   ﮑ ﯽ   ﯽ    ﯾ ﮐ ﮐ ﯾ ﯾ . ﯿﯽ ﯽ ﮫ ﯿ ﯿﮕ    ﮐ ﯽ    ﮕﯾ ﯾ ﮐ" ﮑ    ﮕﯾ ﯽ    ﮐ ﯽ ﮐ    ﮑ   .ﯿﮔ "ﯿﮕ    ﯿﭘ    ﯿ ﯿ    ﯾ - ﯽ   ﮐ ﯿ    ﯾﭘ ﮐ ﮐﯽ    ﮑ    ﮐ -  ﯽ    ﯿﮐ    ﮫ ﮫ   ﯾ ﮐ ﯽ .   ﯽ    ﮑﯽ ﮐ    ﮐ ﯽ    ﮔ ﮐ ﯿﯽ ﯿﮕ    ﭼ ﮔ ﮐ ﯾ ﮐﯽ    ﯿ .   ﯽ    ﯾ ﮐﯽ    ﮔ ﮐ ﯾ ﯾﮐ ﯿ ﯿ    ﮐﯽ    ﮔ ﯿ ﮐ ﮫ ﯿﭘﭻﯿ ﯾﮔﯽ    ﯾ ﯿ    ﯿ    ﮐ ﮐﯽ ﯽ ﯾ [ﯿ] ﯽﯾﭘ .    ﯾ ﯿ    ﭼ ﮐ.ﯿ ﮑ ﯽ ﭻﯿ ﯽﯾ    ﮐ ﮔ ﭘ ﯿ ﯿﯽ ﯾ ﯿﭘ ﯿ    ﮐ ﯽﮑ . ﯽ ﯽ ﯽ    ﯿ ﯿﭼ ﯿ    ﮐ ﯽ    ﯿ    ﭽ    ﯿ ﯿﭼ    ﯿ [    ﯾ ] ﮐ " " ﯿ ﯿ    ﯾﯽ    ﯾﯽ    ﯿ    ﮫ.ﯾ    ﮔ ﯿ .    ﮫ    ﯿ ﯾ) ﮐ concentrationcamps ﭘ ﯾ ﮐ (ﯽ    ﮐ ﯿ   ﮓ ﮫ    ﮐ ﮔ ﯿ    ﮑ ﯿ ﯽ     ﯿ    ﯾﭘ ﯿ ﯽ . ﮐ ﯿ    ﯿﭼ ﮔ ﮐ ﮑﯾ ﯾ . ﯽ     ﯿ ﯾ ﯾﮏ    ﮫ ﮐ ﯿﭘ ﮐ ﯿ ﮐ ﮫ ﮔ ) ﮔ ﯿ ﮐ    ﯾ ( ﭘﮔ ﮑﯿ ﮑ ﮐﮐ ﮔﮐ ﯿ ﮐ  ﮐ ﯿ . *    ﮫ ﯽ    ﯿ   )Wehrmacht  ﮔ ﮔ ﯿ    ﮐ ﮐ ﯾ (ﮐ ﯿﮐ ﮐ ﯾ ﮐ ﮐ ﯾ ﮫ     ﮐ ﮐ ﮔ ﯿ ﮓ . ﮏﯾ   ﯽ    ﯾﯽ    ﯿ ﯿ    ﯿ ﮏﯾ ﯿﮕ    ﯿ    ﯿ] .[ﮔ ﯿ . ﯿﯾﭘ : ﯽ    ﯿ ﯾ.ﯿ    ﯿ ﭘ ﯿ ﯾ ﯿﯿ      ﯾ ﯾ ﭘ ﮐﯽ ﯿ ﯽﯿ    ﯿﯾﭘ ﯽ    ﮐﭘ ﯿ ﯾ ﮐ ﯿ    ﯾﯽ ﯿﯾ    ﮫ.ﯾﯿ** ﯽﯾﮐ ﮔ )Draconian Legislation ﯽ (ﯽ ﯽﭽﯿﭘ    ﭽ    ﮐﯽ    ﮐ -   ﮔﮐ ﮐ ﯽﮑﯾ ﯿ ﯽﮐ ﯿ    ﮐ ﯾ ﯾ ﮋ    ﯿ ﯽ ﯽ ﯽﯿ    ﯾ ﯿ ﯾ ﮏﯾ ﭙ -    ﭘ ﯽ ﯿ ﮕ   ﯽ ﯽﯽ    ﯾ .ﮐ ﭘﯽ    ﯿ ﯽ    ﮔ ﯽ ﯾ    ﯾ ﮕ     ﯾ ﯽﯾﮐ . ﯽ ﮔﮏﯾ    ﯾﭘ ﯽﯿ    ﯾ ﯽﮔﮋﯾ .ﮫ ﯿ ﯽ    ﯾ ﮐ ﯿ ﯾ    ﯿ ﯿ    ﭼ ﯿ ﯿ ﯾ   ﯽ ﯾ ﮑ ﮐﯽ    ﯾ ﯿ    ﯿ .    ﮐﯾﯿﭘ ﯿ    ﯿ ﯿﯽ ﯾ    ﯿﮔ ﯿ    ﯿ .    ﮐﯽ    ﯾ ﯽﮑﯾﯿ ﯽ    ﮕ    ﮔ ﮐ ﭼ ﯾ ﯿ    ﯿ ﮐ ﯾﯽ    ﯿ ﭼ ﯾ .   ﯽ    ﮐ ﮑ    ﯾ ﯿ ﯽ ﯽ   ﯽ    ﮑ    ﮐ ﮐ ﯿ ﮏﯾ    ﮐ .ﮐ ﯿﯽ ﯾ    ﭼ ﯿ ﮏﯾﯽ :    ﮐ ﭘ ﮐ ﯿ    ﯽﭽﯿﭘ ﯾ ﯿ ﮋﯽ ﯽ    ﮔ ﭘ ﮑ    ﮔ. ﮐﮋ ﯾﯽ ﯿ ﮔﯽ    ﯾﮐﯽﭻﯿ ﯿﭘ ﯽ .    ﮐ ﭘ ﮔ ﮔ ﯿ ﮔﯽ    ﯾ ﮐﯽﮔ    ﮔ ﯿﮕ ﯽﮋ ﯽﯾ ﭻﯿ ﮋ    ﭘ :ﮐ ﯽ    ﮔ ﯿ ﭙ ﯾ    ﮫﯾ ﯾ .ﯽ ﭘ ﯽ    ﮐ ﮔ ﯾ - ﯽ    ﯾ ﮐ ﯾ ﯿ ﯽ ﮫ    ﯾ ﮔ""ﮐ. ﮑﯾ ﯾ ﯾ ﮐ ﯿﯾﯾ ﯽ ﮓ    ﭘ ﯽ    ﮔ ﯾ ﮐ ﯾ ﯾ ﮐ. ﯾ ﯽ    ﯿ    ﯿﭘ ﯾﮐ ﯽ    ﯾﯽ ﮐ    ﮫﯿﭘ ﯾﯽ ﮓ ﭘ    ﮐﯿﮕ    ﮑﯾ ﯾ ﯾﯽ    ﮐ ﮐ ﯽﯾﯽ ﯽ ﯾ    ﯾ ﯿ ﮔ ﯾ    ﯾ ﮔ . - ﯽ    ﭼ ﯾ ﮐﯽ ﮓ [ﯿ]    ﮔﯽ ﮓ    ﭘ ﯿ ﯽﮑﯾ    ﯾ - ﯽ    ﯿ ﮑﯾ ﮔﯽ) .    ﮐ ﯿ ﯽﮑﯾ ﯾ    ﮐ ﮐﯽ    ﮫ    ﮐ ﯿ     ﯿ ﯾﮓ.   ﯽ ﯿ ﯾﮐ ﮐ) ﯽﯾ de-Kulakization  ﯿ (   ﮓﯽ(.ﯽ    ﭘ  ﯿ    ﯿﯽ    ﯿﭼ    ﮐ ﯽﯾﯽ    ﮑ    ﯿ ﮔﯽ   ﯽ ﯿﯿﯽ    ﮫ ﮫ ﯾ .ﯽ ﯽ    ﮫ ﯿ ﮑ    ﯿ    ﮐ ﯿ ﮏﯿ    ﯾ ﮔ ﮓ ﯽﮕ    ﯾﮔﯾ ﯿ    ﮐ ﯿ ﯾ . ﯾ ﮐ ﮐ ﮔ ﯾ" " ﭼ ﯾ -  ﮐ ﯾ - ﯽ    ﯿ ﯽﮑﯾ    ﯿﭘ ﯾ ﯿ ﯿ   ﯽ    ﯾ -  ﯿﮑ    ﯿﯿ    ﯾ ﯾ ﮫ ﯿ    ﯿﮫ ﯿ - ﯽ   ﯽ    ﯿ    ﯾ . ﮔ ﯾ ﯾ ﮐ ﯿ ﯽ   ﯽ ﯽ    ﯾ ﯿ ﯾ    ﯾ ﯽ ﯽ ﭻﯿ ﯽ .    ﭼﮐ ﮐﯿ    ﮐ ﯿ    ﯾ ﯽ    ﮐ ﯿﮕ ﯽ    ﯾ . ﮐ ﯿﮕﯽ    ﯿ.    ﮐ ﯾﮏﯾ ﯿ ﯽ    ﮔﯽ    ﮐ ﮐ ﮐ ﯿ ﯿ   ﯽ    ﯿﮕ    ﯿ ﮐﮐ ﯽ    ﯿ    ﮫ ﮔ    .ﮐ    ﯾ ﮐ ﯿ    ﯾ ﯿ ﯾ    ﯿﯾ    ﭘ ﮐ ﯿ ﯾ   ﯽ    ﯿﭘ ﮐ ﯽﯾﮫ ﯽ    ﮔﯽ ﯿ    ﭘ ﯾ ﯿﯿ ﯽﯾ    ﮑ    ﮔ ﯾ . ﯿ ﮐ ﯽ ﮐ    ﯿ    ﭼ ﮑ    ﮔ ﮐ ﯽﯽ ﯽ    ﯿ ﭽ.    ﮔ ﯾ . ﯿ    ﯿﭘ ﯿ ﯽ ﭻﯿ    ﯿﯿﮫ    ﮐ ﯿ ﯾ ﯾ ﯿﮕ ﯽ    ﮐ ﭼ ﮐ ﯾﯽ ﮑ    ﭼ ﮐ ﮐ ﭼ ﯾ ﯿﭘ ﮐ ﯿﭼ. ﯿﯿ    ﮑ    ﮑ    ﯿﮕ    ﮔ . ﯿ ﭻﯿ    ﭼ ﯽﯿﯽ    ﯿﯿ ﯽ ﭻﯿ ﮏ    ﮐ ﯽﯿ[ﯿ ]    ﮫﯾ ﮏﯾ ﮔ . ﯿ   ) ﯿﮫ ﮔ elders of Zion ﯿ ﯽ    ﮕ ﯽ ﮔ (    ﯽﯿ ﯽ    ﯿ ﮏﯾ ﮕ    ﮔ ﯿﮕ    ﯿ [    ﮑ ]    ﯾ ﮑ ﮔ    ﯿﯿﮫ ﮏﯾ ﭘﯽﮐﮏﯾ ﯽﮑ   .ﯿ ﯾ ﯿﮑ      ﯿ    ﮑ    ﯾﯾ ﯾ ﮫ    ﯿ  –  ﯾ ﮐ ﯽﯾ ﮑ    ﮔﮔ ﮑ    ﯾ ﯾ ﯿﭼ ﯿ ﯿ    ﮐ ﯾ  –  ﮐ ﯾ ﮫ   ﯽﮐ ﯿ    ﯾﭘ ﮫ    ﯾ ﯿ    ﯿ ﯾ ﮑ ﯿ    ﭼ ﯿ    ﮐ ﮔ .ﯾ ﮐ ﯾ ﯿ - ﯾﭘ ﯾ ﯿ ﮐ ﯾ ﮐ ﯿ    ﮐ ﯾ ﯾ ﯾﮫ    ﯿ ﮔ ﮕﯾﯽ ﮐ    ﯿ ﮐ. ﯽ    ﯿ    ﮑ    ﯾﯽ -   ﯽ    ﭽ    ﮔ ﮑ ﮏﯾﯽ    ﭽ.    ﮫ    ﯿﯽ    ﮔﯽ ﯿ    ﯾ ﮐ ﯾﯽ    ﯿﯾﭘ [] ﮐﯽ .    ﮑ     ﮐ ﮔ ﮔ ﯾ ﯾﮫﭘ ﮏﯾ ﯾ .    ﯿ ﯿﯿ ﮏﯾ ﯿ    ﯾ .   ﯿ ﮐ - ﯽ ﮐ    ﮕﯾ ﯾ ﯿﯿ    ﮐ ﮑ    ﮐ ﮐﯽ ﮐﯽ    ﮐ ﮐ ﮑ ﯽ    ﯿ ﮓ ﯽ    ﮔ ﮐ ﯿ    ﯿ    ﮔ ﯾ ﯾ ﮔ . ﯾ ﮔ ﯽ ﯽ    ﮐ ﯽ    ﮑ    ﯿ  ﯿ ﯿ    ﯿ    ﯿ    ﮐ ﯿﭘ ﮔ ﯾ ﯿ - .    ﭘ ﯾ    ﯿ ﯾ ﯿ    ﮫﯽ    ﮐ ﮐ ﮐﯽ ﯾ ﯾ .ﯿﮐ     ﮐﮏﯾ ﮔ ﯾ ﮐ  ﮔ ﯾ ﮐ ﮐ ﯿ    ﮫ    ﯾﭘﯽ    ﭼ ﮕ    ﮐ ﮐ ﯿﭘﯿ    ﯾ .ﯿ    ﮐ. ﯿ   ﯽ    ﮐ ﯿ    ﯿ    ﮐ ﯿ ﯽ .ﮐ    ﮑﯾ ﯿﯽ    ﯿ ﯿ ﯾ.   ﯽ ﯽ. ﮔ    ﮑ ﮫ    ﮐ ﯾ ﯾ ﯿﮔﯿﭼ ﮫ ﯽ    ﮐﯽ    ﮐ ﮔﯾ ﯾ . ﯿ ﮔﯽ   ﮑ ﯽﮑﯾ ﮐ ﮔ    ﯿ) deathcamps ﯽ ﮐ    ﮐ (ﮐﭻﯿ .ﯽ ﯿ    ﭼ ﯾ ﮐ] ﯽﯿ    ﮐ ﮑ    ﮕﯾ ﯿﭽ . ﯿ    ﯾ ﮔ ﯿ [ﯽ ﯽ    ﮐ ﮔ ﮫ    ﯿ ﮐ ﯿ ﯿﮕ    ﮐﯽ    ﯾ ﯾ ﮐ ﮫ ﮫ    ﮕﯾ ﯽﯽ    ﯿ    ﮑ    ﯾ ﮐ ﯿ    ﭼ ﯿﭘ.ﮕﯾ ﮑﯽﮑﯾ ﯾ ﮋﯾ    ﯿﯾ ﮑ    ﮐ ﮐ ﯾﭻﯿﯽ .    ﯿ    ﮐ ﮕ    ﮐﯽ    ﮐ ﯾ . ﯿ    ﮑ    ﯾ ﯿ   ﯽ    ﯾﭘﯾ .ﮐ ﯽ    ﮕ    ﯾ ﮐ ﯾﭘ ﯾﯽ    ﮐ ﭗﭼﯽ    ﮕﯾ ﯿ ﯿﭘﯽ    ﮐ ﮐﭘ .ﯾ ﮑ ﯽﮑﯾ    ﮑ    ﮫ    ﯾﯽ ﯾ    ﮫ. ﯽﮑﯾ ﯾﯽ    ﮕﯾ ﯿﭘ ﯾ. ﯽ    ﮐﯽ ﯾ ﯽ ﯽ    ﯿﭘ ﯽ.      ﯿﯿ    ﮔ ﮐ ﮐ ﭼ ﯾ ﯿ    ﯾﯽ ﯽ    ﯿﭘ    ﮔﮐ . ﯽ ﭻﯿ    ﮐﯾﯽﯾ ﮐﯾ ﯿ ﯿ ﯾ    ﮑ    ﯾ ﯿ    ﯾ ﯾ . ﯿ    ﮑ ﯿ   ﯽ    ﮑﯽ .ﯽ   ﯽ    ﮔﮔ ﯽ    ﮐ ﯾﮫﯽ    ﯾ ﯾ) ﯾﯾ .ﮐ David Rousset ( ﮔ ﯾ " ﯾﯿ" ﮐ ﮔ ﮐ ﯿ ﮕ    ﯾ ﮕﯾ ﯿﯽ ﯽﯾ     ﮐ ﮐ -  ﮔﮔ ﯽﯾ ﮐ ﯽ ﯾ ﯽ.ﯽﭘ ﯽﯾ    ﯾ ﯾﯽ ﮔ ﮐ ﯾ ﮏﯾ    ﮐﭻﯿ    ﮐ ﯽﯾ ﮐ ﮕﯾ ﮔ ﯽﯿ    ﯾﭘﯾ ﯽ    ﯾ ﮐ ﭻﯿ ﮐ ﯽ    ﯿﮕ ﮋﯾ
Advertisement
Related Documents
View more
Related Search
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks