Sociale herovering in Amsterdam en Rotterdam: één verhaal over twee wijken

Sociale herovering in Amsterdam en Rotterdam: één verhaal over twee wijken
of 142
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Share
Tags
Transcript
                                Sociale herovering in Amsterdam en Rotterdam  De serie ‘Verkenningen’ omvat studies die in het kader van de werkzaamhedenvan de wrr tot stand zijn gekomen en naar zijn oordeel van zodanige kwaliteit en betekenis zijn, dat publicatie gewenst is. De verantwoordelijkheid voor deinhoud en de ingenomen standpunten berust bij de auteurs.Lange Vijverberg 4-5Postbus 200042500 EA ’s-GravenhageTelefoon 070-356 46 00Telefax 070-356 46 85E-mail info@wrr.nl Website http://www.wrr.nl  Sociale herovering in Amsterdamen Rotterdam WETENSCHAPPELIJKE RAAD VOOR HET REGERINGSBELEID één verhaal over twee wijken Amsterdam University Press, Amsterdam 2005 Godfried Engbersen, Erik Snel en Afke Weltevrede  Erasmus Universiteit Rotterdam/ Universiteit Twente  Omslagfoto: Patrick Post/Hollandse HoogteOmslagontwerp: Studio Daniëls, Den Haag Vormgeving binnenwerk: Het Steen Typografie, Maarssen isbn 90 5356 736 4 nur  741 ©wrr /Amsterdam University Press, Den Haag/Amsterdam 2005 Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgesla-gen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of openige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen of enige anderemanier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever. Voor zover het maken van kopieën uit deze uitgave is toegestaan op grond van artikel 16BAuteurswet 1912 jº het Besluit van 20 juni 1974, Stb. 351, zoals gewijzigd bij het Besluit van23 augustus 1985, Stb. 471 en artikel 17 Auteurswet 1912, dient men de daarvoor wettelijkverschuldigde vergoedingen te voldoen aan de Stichting Reprorecht (Postbus 3051, 2130 KBHoofddorp). Voor het overnemen van gedeelte(n) uit deze uitgave in bloemlezingen,readers en andere compilatiewerken (artikel 16 Auteurswet 1912) dient men zich tot deuitgever te wenden.
Advertisement
Related Documents
View more
Related Search
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks