Central and Eastern Europe

Uporaba geografskih informacijskih sustava u povijesno-onomastičkim istraživanjima (Using Geographical Informational Systems In Historical And Onomastics Research) Conference proceedings

Uporaba geografskih informacijskih sustava u povijesno-onomastičkim istraživanjima (Using Geographical Informational Systems In Historical And Onomastics…

Ömer Fevzi Eyyûbzâde ve Rehber-i İnkılâb Gazetesi

Ömer Fevzi Eyyûbzâde ve Rehber-i İnkılâb Gazetesi

Małopolska 2020 - dobre miejsce do życia i inwestowania?

Głównym celem publikacji była ocena perspektyw rozwoju województwa małopolskiego w latach 2008-2020. Raport składa się z 6 rozdziałów, które zostały…

Stefan Wolpes Hölderlin Lieder

Stefan Wolpes Hölderlin Lieder

Postawy przedsiębiorcze mieszkańców Gdyni

Abstrakt Generally the research on the entrepreneurship concerns its economic dimension. There aremany projects and analyses of economic conditions in small and…

UWARUNKOWANIA WZROSTU GOSPODARCZEGO POLSKI W LATACH 2001–2010, W KONTEKŚCIE MODELU WZROSTU SOLOWA

Celem artykułu była identyfikacja głównych składowych i tendencji procesu wzrostu polskiej gospodarki w latach 2001 – 2010. Analizę oparto na dekompozycji…

Review of Imagining the West in Eastern Europe and the Soviet Union, edited by György Péteri, (Pittsburgh: University of Pittsburgh Press, 2010), in The History Teacher, 44, 4 (2011): 620-22

Review of Imagining the West in Eastern Europe and the Soviet Union, edited by György Péteri, (Pittsburgh: University of Pittsburgh Press, 2010), in The History…

Rassismus, Säkularismus und Religionsfreiheit: die marxistische Tradition

Rassismus, Säkularismus und Religionsfreiheit: die marxistische Tradition

Gleaming Faces, Dark Realities: Dušan Makavejev’s Man Is Not a Bird and the Representation of the Working Class after Socialist Realism

Gleaming Faces, Dark Realities: Dušan Makavejev’s Man Is Not a Bird and the Representation of the Working Class after Socialist Realism
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks