Decorative Arts

〈宋代復古銅器風之域外傳播初探—以十二至十五世紀的韓國為例〉,《國立臺灣大學美術史研究集刊》,第32期(2012),頁103-170。

〈宋代復古銅器風之域外傳播初探—以十二至十五世紀的韓國為例〉,《國立臺灣大學美術史研究集刊》,第32期(2012),頁103-170。

L’impronta del potere sul tessuto urbano: i Basurto e i d’Amore a Napoli tra Cinque e Settecento.

http://ascraracale.blogspot.it/2012/10/limpronte-del-potere-sul-tessuto-urbano.html

L'orafo Piero di Martino (seconda metà del XIV secolo) e il reliquiario di san Bartolo di Geraci Siculo (PA)

L'orafo Piero di Martino (seconda metà del XIV secolo) e il reliquiario di san Bartolo di Geraci Siculo (PA)

Image and Audience: Contractual Representation and London’s Main Drainage System

Image and Audience: Contractual Representation and London’s Main Drainage System

Maschek, D. 2008. Neue Untersuchungen im sog. „Peristylhaus“ der Zivilstadt Carnuntum

Maschek, D. 2008. Neue Untersuchungen im sog. „Peristylhaus“ der Zivilstadt Carnuntum

El retaule del Nom de Jesús de la catedral de Tortosa/El cor de la catedral de Tortosa, Art i cultura. Història de les Terres de l'Ebre, 5, Universitat Rovira i Virgili, Tarragona, 2010,

El retaule del Nom de Jesús de la catedral de Tortosa/El cor de la catedral de Tortosa, Art i cultura. Història de les Terres de l'Ebre, 5, Universitat…

Apunts sobre l'època moderna a la catedral de Tortosa, Art i cultura. Història de les Terres de l'Ebre, 5, Universitat Rovira i Virgili, Tarragona, 2010, p. 157-159

Apunts sobre l'època moderna a la catedral de Tortosa, Art i cultura. Història de les Terres de l'Ebre, 5, Universitat Rovira i Virgili, Tarragona, 2010,…

Vicent Dessí i la predel·la del retaule de la Magdalena/Unes taules del Mestre de Balaguer, Art i cultura. Història de les Terres de l'Ebre, 5, Universitat Rovira i Virgili, Tarragona, 2010, p. 229-231

Vicent Dessí i la predel·la del retaule de la Magdalena/Unes taules del Mestre de Balaguer, Art i cultura. Història de les Terres de l'Ebre, 5, Universitat…

L'arquitectura a l'edat mitjana, Art i cultura. Història de les Terres de l'Ebre, 5, Universitat Rovira i Virgili, Tarragona, 2010, p. 13-29

L'arquitectura a l'edat mitjana, Art i cultura. Història de les Terres de l'Ebre, 5, Universitat Rovira i Virgili, Tarragona, 2010, p. 13-29

Joan Abril i Guanyabéns. La necessitat d'una desmitificació, Personatges de la història social, política i econòmica del territori ebrenc al segle XIX, Universitat Rovira i Virgili, Tarragona, 2009, p. 41-58

Joan Abril i Guanyabéns. La necessitat d'una desmitificació, Personatges de la història social, política i econòmica del territori ebrenc al segle XIX,…

El tapís del Sant Sopar, Arts de l'objecte. L'art gòtic a Catalunya, Enciclopèdia Catalana, Barcelona, 2008, p. 402-404

El tapís del Sant Sopar, Arts de l'objecte. L'art gòtic a Catalunya, Enciclopèdia Catalana, Barcelona, 2008, p. 402-404

Les muralles medievals de Tortosa, Amics dels Castells - Amics de l'Ebre, catàleg de l'exposició, Museu de l'Ebre, Tortosa, 2007

Les muralles medievals de Tortosa, Amics dels Castells - Amics de l'Ebre, catàleg de l'exposició, Museu de l'Ebre, Tortosa, 2007
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks