Itineraries (Medieval History)

Review of Agnes S. Arnórsdóttir: Property and virginity. The Christianization of Marriage in Medieval Iceland 1200–1600, Aarhus 2010.

Review of Agnes S. Arnórsdóttir: Property and virginity. The Christianization of Marriage in Medieval Iceland 1200–1600, Aarhus 2010.

Work-in-Progress-Editionen als multidimensionale Wissensräume

"Ein wesentlicher, bisher nur am Rande diskutierter Aspekt digitaler Diplomatik liegt in der Möglichkeit, den prozesshaften Charakter editorischer…

Bieleccy z Biłki. Z dziejów drobnej szlachty w piętnastowiecznej ziemi lwowskiej, [w:] Fontes et historia. Prace ofiarowane prof. Antoniemu Gąsiorowskiemu, red. T. Jurek, I. Skierska, Poznań 2007, s. 145 – 159.

Bieleccy z Biłki. Z dziejów drobnej szlachty w piętnastowiecznej ziemi lwowskiej, [w:] Fontes et historia. Prace ofiarowane prof. Antoniemu Gąsiorowskiemu,…

Kariery polityczne na Rusi za panowania Kazimierza Wielkiego 1340-1370, Соціум. Альманах соціальної історї, t. 4: 2004, s. 9 – 18.

Kariery polityczne na Rusi za panowania Kazimierza Wielkiego 1340-1370, Соціум. Альманах соціальної історї, t. 4: 2004, s. 9 – 18.

‘Sapientior inter proceres Poloniae’. Kariera polityczna Janusza Suchywilka herbu Grzymała (1336 – 1374), [w:] Polska i jej sąsiedzi w późnym średniowieczu, red. K. Ożóg, S. Szczur, Kraków 2000, s. 9 – 53.

‘Sapientior inter proceres Poloniae’. Kariera polityczna Janusza Suchywilka herbu Grzymała (1336 – 1374), [w:] Polska i jej sąsiedzi w późnym…

Der „Raubgraf“ konnte auch ganz anders

Der „Raubgraf“ konnte auch ganz anders

Konfliktaustragung im 9. Jahrhundert. Konflikt und Ritual in spätkarolingischer Zeit. Untersuchungen zu Auseinandersetzungen weltlicher Großer

Konfliktaustragung im 9. Jahrhundert. Konflikt und Ritual in spätkarolingischer Zeit. Untersuchungen zu Auseinandersetzungen weltlicher Großer

New Music for a World Grown Old: Martin Le Franc and the ‘Contenance angloise’

New Music for a World Grown Old: Martin Le Franc and the ‘Contenance angloise’

Concerning Tempo in the English Polyphonic Mass, C. 1420–70

Concerning Tempo in the English Polyphonic Mass, C. 1420–70

Hipparchus’ Table of Climata and Ptolemy’s Geography

The main conclusions can be summarized as follows: (1) Strabo’s testimony on Hipparchus’ table is too heavily abridged and confused to provide a reliable…

Vas megye tisztségviselői a későközépkorban

Vas megye tisztségviselői a későközépkorban
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks