Medieval Croatian History

Uporaba geografskih informacijskih sustava u povijesno-onomastičkim istraživanjima (Using Geographical Informational Systems In Historical And Onomastics Research) Conference proceedings

Uporaba geografskih informacijskih sustava u povijesno-onomastičkim istraživanjima (Using Geographical Informational Systems In Historical And Onomastics…

Prvi, drugi i treći list depozita vojvode Sandalja sa pripadajućim potvrdama (Premiere, seconde et troisieme attestations de depot du voivode Sandalj avec leurs confirmations)

У раду се анализирају три документа чији је основни садржај попис вриједности (луксузних…

Zapažanja o poslijekarolinškom oružju i konjaničkoj opremi s područja Hrvatske i Bosne i Hercegovine u kontekstu povijesnih zbivanja u 10. i 11. stoljeću (in croatian with english summary)

Zapažanja o poslijekarolinškom oružju i konjaničkoj opremi s područja Hrvatske i Bosne i Hercegovine u kontekstu povijesnih zbivanja u 10. i 11. stoljeću (in…

Komanski privjesci i pojasni jezičac s Bribirske glavice/ Koman pendants and belt strep-end from Bribirska glavica

Komanski privjesci i pojasni jezičac s Bribirske glavice/ Koman pendants and belt strep-end from Bribirska glavica

RUS/ROS IN EASTERN EUROPE: INVASION MODEL AND SOME SPECIFICS OF INTEGRATION IN THE EAST SLAVS COMMUNITY (second half of the 9th — the 10th centuries)

RUS/ROS IN EASTERN EUROPE: INVASION MODEL AND SOME SPECIFICS OF INTEGRATION IN THE EAST SLAVS COMMUNITY (second half of the 9th — the 10th centuries)

Ranosrednjovjekovno groblje na položaju Livade u Konjskom polju/Early-Medieval Cemetery at Livade in Konjsko field

Ranosrednjovjekovno groblje na položaju Livade u Konjskom polju/Early-Medieval Cemetery at Livade in Konjsko field

Zbornik Odsjeka za povijesne i društvene znanosti Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti, vol. 17-25 (1999.-2007.)

Zbornik Odsjeka za povijesne i društvene znanosti Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti, vol. 17-25 (1999.-2007.)

Acta Histriae, 8, 2000, 1 (IX), Prispevki z mednarodne konference Šast: Identiteta in dvoumnost neformalnega kodeksa (Sredozemlje, 12.-20. stol.), Koper, 11., prikaz

Acta Histriae, 8, 2000, 1 (IX), Prispevki z mednarodne konference Šast: Identiteta in dvoumnost neformalnega kodeksa (Sredozemlje, 12.-20. stol.), Koper, 11.,…

Jakovlje u prošlosti. Srednji i rani novi vijek

Jakovlje u prošlosti. Srednji i rani novi vijek

O nekim figuralnim prikazima i posljednjoj fazi pleterne skulpture u dubrovačkoj regiji

Résumé: Les représentations figuratives et la dernière phase de la sculpture à entrelacs dans la région de Dubrovnik The paper deals with 11th century…

Uloga Zadra, Clunya i kneževa Frankopana u promociji romanike na otoku Krku (The role of Zadar, Cluny and the Counts of Frankopan in the Promotion of Romanesque on the Island of Krk

Uloga Zadra, Clunya i kneževa Frankopana u promociji romanike na otoku Krku (The role of Zadar, Cluny and the Counts of Frankopan in the Promotion of Romanesque…
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks