Mobile Communications

Teadmiste akumulatsiooni demokratiseerumine ja rahvuslikud innovatsioonisüsteemid

Teadmiste akumulatsiooni demokratiseerumine ja rahvuslikud innovatsioonisüsteemid

RF WIRELESS TRANCEIVER – SIMULATION AND ANALYSIS

RF WIRELESS TRANCEIVER – SIMULATION AND ANALYSIS

DESIGN AND ANALYSIS OF A SINGLE-STUB NOTCH FILTER USING AGILENT’S ADVANCE DESIGN SYSTEM (ADS)

DESIGN AND ANALYSIS OF A SINGLE-STUB NOTCH FILTER USING AGILENT’S ADVANCE DESIGN SYSTEM (ADS)

Review of Cynthia L. Selfe and Gail E. Hawisher’s Literate Lives in the Information Age.

For those interested in the intersections of technologies and literate practices, Cynthia L. Selfe and Gail E. Hawisher’s Literate Lives in the Information Age…

Współczesne strategie rozwoju szczecińskich dzienników regionalnych – samodzielnie czy w ramach koncernu?

Szczeciński rynek prasowy jest wyjątkowy, ponieważ funkcjonują tu dwa duże dziennik regionalne z różnymi modelami właścicielskimi: „Głos…

Konsekwencje kryzysu ekonomicznego w prasie lokalnej i regionalnej na przykładzie mediów szczecińskich

Najdramatyczniejszym działaniem, które może podjąć wydawca gazety w reakcji na kryzys ekonomiczny jest zamknięcie tytułu. Właściciel decyduje się na taki…

Komunikacja wizualna za pośrednictwem urządzeń iPad firmy Apple w polskiej prasie tabletowej

Z testów polskojęzycznych aplikacji prasowych przeznaczonych dla urządzeń typu iPad można wyciągnąć wniosek, że istnieją trzy aspekty kształtujące…

Prasa samorządów gminnych powiatów kamieńskiego i gryfickiego

Autor opisuje tytuły prasowe wydawane przez samorządy gmin powiatów kamieńskiego i gryfickiego. Przeanalizowano 7 czasopism pod kątem prawnym, formalnym oraz…

Urządzenia mobilne szansą dla prasy. Polski rynek aplikacji przeznaczonych dla platformy sprzętowej iPad na tle trendów światowych

Autor całościowo prezentuje obecność polskiej prasy na rynku aplikacji dedykowanych na tablety marki iPad produkowane przez firmę Apple. Kwerenda obejmuje…

The role of urban legends in a dangerous situation in the symbolic space | Rola legend miejskich w sytuacji zagrożenia w przestrzeni symbolicznej.

"The object of this master thesis is to answer the question about the role of urban legends in situations defined as threatening, that occurs in the…

ANALYZING ACADEMIC STAFF AND STUDENTS ‘ATTITUDES TOWARDS THE ADOPTION OF E-LEARNING VASILIKI VRANA, GARYFALLOS FRAGIDIS, COSTAS ZAFIROPOULOS and DIMITRIOS PASCHALOUDIS

ABSTRACT There has been recently a substantial growth in interest and activity in the development of “technology-based solutions” to provide effective teaching…
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks